Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej (13 osób), przedstawiciele strony rządowej (10 osób), przedstawiciele partnerów spoza administracji (14 osób) oraz obserwatorzy  (11 osób).

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 72 KB) - stan na 30 listopada 2018 r.

Zadania Komitetu

 1.  Na podstawie art. 49 oraz art. 110 rozporządzenia ogólnego, Komitet dokonuje w szczególności przeglądu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym:
  a) dokonuje systematycznego przeglądu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
  b) analizuje wszelkie kwestie, które wpływają na wykonanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdza sprawy wskazane w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
  c) konsultuje i akceptuje zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 proponowane przez IZ RPO WM;
  d) przedstawia uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowania działań podjętych w ich następstwie.
 2. Komitet realizując zadania, o których mowa w pkt. 1, na podstawie art. 110 ust. 1 rozporządzenia ogólnego rozpatruje w szczególności:
  a) wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
  b) postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w tym wyniki ewaluacji  oraz ich wykorzystanie;
  c) postępy w realizacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i analizę tej strategii, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz informacje o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok;
  d) wdrażanie dużych projektów;
  e) działanie mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu;
  f) działanie mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;
  g) postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych;
  h) wdrażanie instrumentów finansowych.
 3. Komitet realizując zadania, o których mowa w pkt. 1, na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego rozpatruje i zatwierdza:
  a) metodykę i kryteria wyboru projektów z tym, że ze względu  na postanowienia Umowy Partnerstwa lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 następuje to po rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych;
  b) roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
  c) plan ewaluacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz wszelkie zmiany planu;
  d) Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany tej strategii;
  e) wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 38 KB)

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,19 MB)

Kryteria, które powinni spełniać przedstawiciele podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego:


Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020” Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnymi Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 określiła kryteria, które powinni spełniać przedstawiciele podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Komitetu:

 1. Dysponowanie wiedzą na temat obszarów objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków UE lub w dziedzinach będących bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 3. Doświadczenie w zakresie udziału w pracach innych komitetów monitorujących/ sterujących/podobnych gremiach we wcześniejszych okresach programowania.
 4. Dyspozycyjność.

Więcej informacji

Informacji związanych z działalnością Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udziela:

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
ul. Wielicka 72a, pok.305 (III piętro)
30-552 Kraków
tel. 012 29-90-969
fax 012 29-90-941 e-mail:  Honorata.Wrona@umwm.plMagdalena.Radlinska@umwm.pl

Podstawy prawne:

Uchwała Nr 2074/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L. 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str.320), „rozporządzenie ogólne” 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014 r., str.1)