Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 26 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Nowy wymiar informacji | PDF, 286.00KB

Fundusze Europejskie są dla wszystkich! Ważne tylko, żeby wiedzieć gdzie aplikować, na co można otrzymać dofinansowanie oraz jak wygląda realizacja unijnego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą e-publikacją, w której krok po kroku dowiesz się, jak wygląda cykl życia projektu oraz na co możesz wykorzystać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 | PDF, 6.52MB

„Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Skorzystaj ze wsparcia WYMIEŃ PIEC | PDF, 2.74MB

Dowiedz się, jak otrzymać nawet do 8 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania (w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny) oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji. Radzimy krok po kroku, jak to zrobić.

ochrona środowiska

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | PDF, 3.72MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020. Zapraszamy również do zapoznania się z wersją kontrastową i wersją w języku migowym.

praca i integracja społeczna
Pozostałe formaty: pdf, 3.72MB, pdf, 3.57MB, pdf, 205.21KB

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 | PDF, 2.23MB

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. 

Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

praca i integracja społeczna

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe | PDF, 3.59MB

Celem Poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji (przedsięwzięć oraz projektów), w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Zachęcamy Wnioskodawców przygotowujących projekty inwestycyjne w ramach programu regionalnego do zapoznania się z podręcznikiem i uwzględnienia wskazówek w nim zawartych. Więcej informacji  

ochrona środowiska, 207 stron

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | PDF, 9.75MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020

Fundusze Europejskie bez barier | PDF, 2.35MB

Broszura zawiera pomocne informacje na temat Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami.

Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych | PDF, 2.26MB

Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych, dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w zamówieniach publicznych, realizowanych w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Informacje dla osób zainteresowanych unijnymi dotacjami | 7Z, 2.05MB

Cykl ośmiu broszur zawiera podstawowe informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Zostały opracowane przez pracowników Centralnego Punktu Informacyjnego sieci PIFE. Są one kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych unijnymi dotacjami.

Programy i i nicjatywy europejskie - potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne | PDF, 1.02MB

Publikacja przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prezentuje programy, w ramach których możliwe jest znalezienie instrumentów realizacji celów strategii dedykowanych makroregionom.

Mamy dla Ciebie miliardy euro. Regionany Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 | PDF, 541.72KB

Nowy małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) otrzyma 2 878 mln EUR i będzie drugim największym (po śląskim) programem regionalnym w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 region otrzyma blisko miliard euro więcej. Folder prezentuje nowy Program.