Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 34 publikacje z
  • wszystkich kategorii.

Krakowski Obszar Metropolitalny | PDF, 44.97MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Subregion Małopolska Zachodnia | PDF, 47.00MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion sądecki | PDF, 49.30MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu sądeckiego.

Subregion podhalański | PDF, 47.76MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu podhalańskiego.

Subregion tarnowski | PDF, 45.38MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu tarnowskiego.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny | PDF, 114.27MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

turystyka

Fundusze Europejskie dla małopolskiego biznesu | PDF, 4.86MB

„Małopolska to dla przedsiębiorców region wielkich możliwości. Wiemy, jak w praktyce wspierać rozwój firm. To nie tylko ogromne środki finansowe, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też instytucje nastawione na pomoc i obsługę biznesu. Nie bez powodu doceniono nas na międzynarodowej arenie przyznając tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości."

rozwój firm

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Nowy wymiar informacji | PDF, 286.00KB

Fundusze Europejskie są dla wszystkich! Ważne tylko, żeby wiedzieć gdzie aplikować, na co można otrzymać dofinansowanie oraz jak wygląda realizacja unijnego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą e-publikacją, w której krok po kroku dowiesz się, jak wygląda cykl życia projektu oraz na co możesz wykorzystać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 | PDF, 6.52MB

„Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Skorzystaj ze wsparcia WYMIEŃ PIEC | PDF, 2.74MB

Dowiedz się, jak otrzymać nawet do 8 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania (w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny) oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji. Radzimy krok po kroku, jak to zrobić.

ochrona środowiska

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | PDF, 3.72MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020. Zapraszamy również do zapoznania się z wersją kontrastową i wersją w języku migowym.

praca i integracja społeczna
Pozostałe formaty: pdf, 3.72MB, pdf, 3.57MB, pdf, 205.21KB

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 | PDF, 2.23MB

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. 

Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

praca i integracja społeczna