Dla kogo jest Program i co można zrealizować?

Dowiedz się kto może korzystać z programu i na jakie działania można uzyskać dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy

250 mln euro na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacyjny, w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Wsparcie przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój oraz uczelni i centrów badawczych. 

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy 

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki naukowe, 
 • uczelnie
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

Działanie 1. 2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Kto  może uzyskać dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie
 • przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie przeznaczone na:

 • uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych ośrodków innowacji (parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz firm technologicznych, 
 • realizację regionalnego programu rozwijania centrów transferu wiedzy, których działalność będzie ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

140 mln euro na cyfryzacja małopolskich urzędów, budynków użyteczności publicznej.

Zobacz nabory w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • parki narodowe, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania.

Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcie dotyczące małopolskiej chmury edukacyjnej, ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce.

Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie,
 • jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadań w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych.

Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Województwo Małopolskie 
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia.

Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska

240 mln euro na wzmocnienie potencjału małopolskiego biznesu oraz tworzenie korzystnych warunków do powstawania nowych firm i inwestycji w regionie. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska  

Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej

Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG) na obszarze objętym działaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych .

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG)

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG) w ramach wsparcia dla małopolskich subregionów.

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu:

 • promocji oferty gospodarczej regionu,
 • wsparcia małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne,
 • promocji innowacyjności,
 • wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności.

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Kto może uzyskać dofinansowanie?

podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 mce, w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym.

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy

Kto może uzyskać dofinansowanie?

podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym.

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo

Kto może uzyskać dofinansowanie?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

420 mln na budowanie gospodarki niskoemisyjnej opartej na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologii ograniczających emisję oraz rozwoju transportu miejskiego. Inwestycje w poprawę jakości powietrza w regionie.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii za źródeł odnawialnych źródeł energii

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Operator Systemu Dystrybucyjnego 

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

Rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory)

Działanie 4.2. Eko – Przedsiębiorstwa

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać dofinansowanie? 

 • głęboka modernizacja energetyczna budynków, 
 • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
 • rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacji energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, NGO, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Inwestycje na terenie Metropoli Krakowskiej w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej waz z wymianą źródeł ciepła z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego).

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacji energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, NGO, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Inwestycje na terenie Subregionów w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej waz z wymianą źródeł ciepła z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego).

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacji energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Województwo Małopolskie, jednostki organizacyjne województwa, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Inwestycje w budynkach należących do województwa małopolskiego oraz podległych jednostek.

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacji energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – Instrument Finansowy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Stworzenie instrumentu finansowego, który będzie ukierunkowany na wspieranie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków.

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe).

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe), rozwój sieci ciepłowniczych.

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe).

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planie/planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej oraz w Strategii ZIT

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego, integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych, infrastruktura rowerowa, organizacja oraz zarządzanie ruchem.

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego, integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych, infrastruktura rowerowa, organizacja oraz zarządzanie ruchem.

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska

138 mln euro na poprawę stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska w sektorach wodno-kanalizacyjnym oraz gospodarki odpadami.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu

Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Inwestycje o charakterze regionalnym i lokalnym zwiększające odporność na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe (projekty z zakresu małej retencji, rozwoju terenów zalewowych, zagospodarowania wód opadowych).

Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną administracja rządowa organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska), Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zakup sprzętu i urządzeń, tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami  - ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty z zakresu budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami  - SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty z zakresu budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna ZIT

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, spółki wodne.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków  oraz przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę.

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, spółki wodne.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków  oraz przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę.

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne

169, 1 mln euro na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Rozwój działalności opartej na przemysłach czasu wolnego.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje kultury partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki uczelnie jednostki naukowe przedsiębiorcy administracja rządowa parki narodowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich, zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych.

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje kultury partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki uczelnie jednostki naukowe przedsiębiorcy administracja rządowa parki narodowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych.

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje kultury partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki uczelnie jednostki naukowe administracja rządowa parki narodowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • rozwój infrastruktury instytucji kultury, 
 • dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje kultury partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki uczelnie jednostki naukowe administracja rządowa parki narodowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach.

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Województwo Małopolskie jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój zintegrowanej sieci tras rowerowych w regionie.

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) parki krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne administracja rządowa parki narodowe jednostki naukowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • projekty dotyczące ochrony ekosystemów, rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej, 
 • opracowywanie dokumentów dla ochrony przyrody,  
 • rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej.

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników wodnych.

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa

390, 5 mln euro na inwestycje w drogi i kolej. Tworzenie nowoczesnego systemu transportowego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu regionu oraz dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Małopolskę. 

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Województwo Małopolskie miasta na prawach powiatu – wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowa, przebudowa dróg i obwodnic, 
 • nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg i obwodnic.

Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg i obwodnic.

Działanie 7.2 Transport kolejowy

Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Województwo Małopolskie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • zakup nowego taboru, 
 • budowa, przebudowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego

Poddziałanie 7.2.2 Linie kolejowe

Kto może uzyskać dofinansowanie?

PKP PLK S.A.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Modernizacja i przebudowa linii kolejowych.

Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Województwo Małopolskie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego.

Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu / partnerstwie z jednostką / jednostkami samorządu terytorialnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej obsłudze podróżnych.

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy

270,8 mln euro na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 8. Rynek pracy

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Małopolskiego

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Promocja zatrudnienia

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Kto może uzyskać dofinansowanie?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: przedsiębiorcy i pracodawcy, organizacje pozarządowe (w tym np. LGD), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, realizacja schematów mobilności transnarodowej EURES.

Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Kto może uzyskać dofinansowanie? 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: przedsiębiorcy uczelnie partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej.

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie instrumentów zwrotnych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Podmioty posiadające doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych w szczególności: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym m.in. przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia) na zakładanie działalności gospodarczej.

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: przedsiębiorcy, IOB, partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MSP.

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: przedsiębiorcy, IOB, partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Kto może uzyskać dofinansowanie?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: przedsiębiorcy i pracodawcy, organizacje pozarządowe, jst ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty związane z tworzeniem lub rozwijaniem funkcjonujących placówek opieki nad dzieckiem do 3 lat (żłobki, kluby dziecięce) oraz tworzenie instytucji dziennego opiekuna.

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Kto może uzyskać dofinansowanie?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty związane z przekwalifikowaniem pracowników na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy (szkolenia, doradztwo).

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne

Kto może uzyskać dofinansowanie?

instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej partnerzy społeczni i gospodarczy lub organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi
 • wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

232 mln euro na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 9. Region spójny społecznie

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie.

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – Projekty konkursowe

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu60: organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorcy ochotnicze hufce pracy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Działanie 9.2  Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe organizacje non-profit kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych podmioty ekonomii społecznej instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne przedsiębiorcy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością
B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki
E. rozwój opieki długoterminowej

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu A i B: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe organizacje non-profit kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych podmioty ekonomii społecznej przedsiębiorcy.

Typ projektu C: powiat organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej projekty z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.
Typy projektów mogą być łączone.

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu A i B: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe organizacje non-profit kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych podmioty ekonomii społecznej przedsiębiorcy.

Typ projektu C: powiat organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej projekty z obszaru objętego SPR.
Typy projektów mogą być łączone.

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

Kto może uzyskać dofinansowanie?

instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej oraz dla projektu B: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz
B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym.

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

204,9 mln euro na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego projekty z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.
Typy projektów mogą być łączone.

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR
A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego projekty z obszaru objętego SPR.
Typy projektów mogą być łączone.

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art.2 ust. 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być realizowany samodzielnie.

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe. W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy
B. Małopolska Chmura Edukacyjna – część konkursowa

Poddziałanie 10.1.5  Wsparcie uczniów zdolnych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe. W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy
C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego

Poddziałanie 10.2.1   Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, 
 • rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły placówki kształcenia zawodowego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, 
 • rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów
D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia
B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

170 mln euro na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast  

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe przedsiębiorcy administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe przedsiębiorcy administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe przedsiębiorcy administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy małopolski

Kto może uzyskać dofinansowanie?

podmioty wdrażające instrumenty finansowe: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną przedsiębiorcy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych.

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe przedsiębiorcy administracja rządowa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna

151 mln euro na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Zobacz nabory w ramach osi priorytetowej 12. Infrastruktura społeczna

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 12.1.1Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Kto może uzyskać dofinansowanie?

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny.

Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Kto może uzyskać dofinansowanie?

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny
 • projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu

Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT

Kto może uzyskać dofinansowanie?

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny
 • projekty z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego

Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna

Kto może uzyskać dofinansowanie?

jednostki naukowe uczelnie jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji.