Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 9 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 716.57KB

W wyniku II przeglądu Planu Ewaluacji RPO WM dokonano jego aktualizacji, polegającej m.in. na wprowadzeniu do realizacji nowego badania ewaluacyjnego, zmianie zakresów dwóch badań oraz uściśleniu terminów realizacji niektórych zaplanowanych badań.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 1.60MB

Raport zawiera podsumowanie pierwszych wyników naborów ogłoszonych w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz rekomendacje. Badanie ewaluacyjne było realizowane w okresie od czerwca 2017 roku do listopada 2017 roku.

Raport cząstkowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 1.95MB

Raport zawiera opracowaną szczegółową metodologię ewaluacji wpływu w zakresie działań wspieranych w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020. Badanie ewaluacyjne było realizowane w okresie od czerwca 2017 roku do listopada 2017 roku.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 514.99KB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od września 2017 roku do listopada 2017 roku.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.37MB


W wyniku I przeglądu Planu Ewaluacji RPO WM dokonano jego aktualizacji, polegającej m.in. na wprowadzeniu do realizacji nowych badań ewaluacyjnych oraz zmianie terminów realizacji niektórych zaplanowanych badań.

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.08MB

W perspektywie finansowej 2014-2020 ewaluacja stanowi ważne narzędzie w usprawnianiu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wynika to z silnej koncentracji na osiąganiu rezultatów, co przekłada się na potrzeby dokładniejszego mierzenia wpływu interwencji poprzez ewaluację. Dlatego z uwagi na konieczność starannego zaplanowania działań ewaluacyjnych został opracowany niniejszy Plan Ewaluacji, który wyznacza główne cele i wyzwania stające przed ewaluacją funduszy unijnych w województwie małopolskim.

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport cząstkowy | PDF, 1.65MB

Opracowanie stanowi raport cząstkowy z badania pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W zakresie przedmiotowym raport cząstkowy obejmuje analizę i ocenę kryteriów wyboru projektów, tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. Niniejszy raport cząstkowy odnosi się głównie do oceny ex ante kryteriów wyboru projektów, tj. jeszcze przed ogłoszeniem naboru.

System realizacji polityki spójności

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport końcowy | PDF, 3.00MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2016 roku. Celem głównym badania była ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

System realizacji polityki spójności

Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 3.18MB

Głównym celem ewaluacji ex-ante była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach projektu RPO.