Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 13 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

​Raport końcowy z badania pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 1.11MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od marca do wrzenia 2018 roku. Niniejszy raport dotyczy drugiego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 6 czerwca 2016 roku – 31 października 2016 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

badania, rozwój, innowacje

Analiza efektów wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie innowacyjności | PDF, 2.54MB

Niniejsze opracowanie jest wynikiem badania dotyczącego oceny efektów wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie innowacyjności. Analiza była prowadzona w okresie od lutego do maja 2018 roku. Badanie obejmowało wybrane obszary wsparcia publicznego w zakresie innowacyjności wśród takich grup wsparcia jak: przedstawiciele administracji, przedsiębiorstw i świata nauki.

Badanie dotyczyło oceny bezpośrednich i pośrednich efektów Programu w następujących obszarach: rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wsparcia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz tworzenia laboratoriów badawczych i doposażania w infrastrukturę B+R.

Ewaluacja, 23.08.2018

Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 | PDF, 1.69MB

Badanie pt. Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, realizowane w okresie od września do grudnia 2017 roku, miało na celu z jednej strony identyfikację potencjalnych dysfunkcjonalności w systemie realizacji RPO WM, z drugiej zaś strony wypracowanie rozwiązań, które wprowadzone do wspomnianego systemu przyczynią się do poprawy jego efektywności i skuteczności. Wyniki badania zostały zaprezentowane w raporcie końcowym, który zawiera pogłębioną analizę obszarów problemowych wraz z jej wynikami oraz rekomendacje sformułowane na ich podstawie.

Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I | PDF, 2.96MB

Badanie pt. Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I, realizowane w okresie do grudnia 2017 do marca 2018 roku, miało na celu zebranie danych wyjściowych niezbędnych do realizacji ewaluacji wpływu działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej w zakresie poprawy efektywności energetycznej i budowania gospodarki niskoemisyjnej w regionie za pomocą opracowanego w toku badania modelu/metodologii szacowania wpływu, a także analizę pierwszych wyników naborów. Wyniki badania zostały zaprezentowane w dwóch raportach: cząstkowym i końcowym.

Raport cząstkowy (.pdf, 3 MB) zawiera informacje dotyczące m.in.: analizy sytuacji gospodarczo-geograficzno-prawnej, uwzględniającej otoczenie i uwarunkowania zewnętrzne pod względem ich wpływu na efekty podejmowanych interwencji w ramach 4 osi RPO WM, ocenę działań podejmowanych w ramach programów finansowanych ze środków UE i krajowych w województwie małopolskim od 2007 roku w obszarze budowania gospodarki niskoemisyjnej i poprawy efektywności energetycznej, przegląd listy wskaźników 4 osi pod kątem ich wystarczalności z punktu widzenia realizacji celów poszczególnych działań i podziałań badanej osi oraz model szacowania wpływu działań podejmowanych w ramach 4 osi na budowanie gospodarki niskoemisyjnej i poprawę efektywności energetycznej w regionie.

W raporcie końcowym zawarto pogłębioną analizę pierwszych naborów 4 osi RPO WM, w szczególności w zakresie problemów występujących na etapie oceny formalnej i merytorycznej projektów, a także problemów i trudności z jakimi zetknęli się beneficjenci na etapie realizacji projektów.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 716.57KB

W wyniku II przeglądu Planu Ewaluacji RPO WM dokonano jego aktualizacji, polegającej m.in. na wprowadzeniu do realizacji nowego badania ewaluacyjnego, zmianie zakresów dwóch badań oraz uściśleniu terminów realizacji niektórych zaplanowanych badań.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 1.60MB

Raport zawiera podsumowanie pierwszych wyników naborów ogłoszonych w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz rekomendacje. Badanie ewaluacyjne było realizowane w okresie od czerwca 2017 roku do listopada 2017 roku.

Raport cząstkowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 1.95MB

Raport zawiera opracowaną szczegółową metodologię ewaluacji wpływu w zakresie działań wspieranych w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020. Badanie ewaluacyjne było realizowane w okresie od czerwca 2017 roku do listopada 2017 roku.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 514.99KB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od września 2017 roku do listopada 2017 roku.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.37MB


W wyniku I przeglądu Planu Ewaluacji RPO WM dokonano jego aktualizacji, polegającej m.in. na wprowadzeniu do realizacji nowych badań ewaluacyjnych oraz zmianie terminów realizacji niektórych zaplanowanych badań.

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.08MB

W perspektywie finansowej 2014-2020 ewaluacja stanowi ważne narzędzie w usprawnianiu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wynika to z silnej koncentracji na osiąganiu rezultatów, co przekłada się na potrzeby dokładniejszego mierzenia wpływu interwencji poprzez ewaluację. Dlatego z uwagi na konieczność starannego zaplanowania działań ewaluacyjnych został opracowany niniejszy Plan Ewaluacji, który wyznacza główne cele i wyzwania stające przed ewaluacją funduszy unijnych w województwie małopolskim.

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport cząstkowy | PDF, 1.65MB

Opracowanie stanowi raport cząstkowy z badania pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W zakresie przedmiotowym raport cząstkowy obejmuje analizę i ocenę kryteriów wyboru projektów, tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. Niniejszy raport cząstkowy odnosi się głównie do oceny ex ante kryteriów wyboru projektów, tj. jeszcze przed ogłoszeniem naboru.

System realizacji polityki spójności

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport końcowy | PDF, 3.00MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2016 roku. Celem głównym badania była ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

System realizacji polityki spójności