Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został wydany na podstawie art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z poźn. zm).

Dokument, mający status wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WM, określa zasady kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zawiera katalog specyficznych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla działań i podziałań RPO WM 2014 -2020.

Dokument

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PDF 1,82 MB
Wersja obowiązująca od 27.01.2017