Na realizację programu zostanie przeznaczone 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stosuje się od dnia notyfikacji decyzją wykonawczą Komisji nr C(2015) 888 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującej niektóre elementy  programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP006, tj. od dnia 23 lutego 2015 r.

Informacja opublikowana 10 marca 2015 r.

Dokument

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

PDF 4,38 MB
Wersja obowiązująca od 23.02.2015

Załączniki(6)

Stan spełnienia warunkowości ex-ante

PDF 2,33 MB
Wersja obowiązująca od 23.02.2015

Raport z ewaluacji ex-ante wraz ze streszczeniem

PDF 2,55 MB
Wersja obowiązująca od 23.02.2015

Streszczenie programu operacyjnego

PDF 0,39 MB
Wersja obowiązująca od 23.02.2015

Diagnoza i analiza SWOT

PDF 1,47 MB
Wersja obowiązująca od 23.02.2015

Zintegrowane Podejście Terytorialne - obszary stretegicznej inwestycji

PDF 0,57 MB
Wersja obowiązująca od 23.02.2015