Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań wdrażanych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przyjęty uchwałą nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony uchwałą nr 110/16 Zarządzu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 164/16 Zarządu Województwa Małopolskiego (1.3 B REGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA CENTRÓW TRANSFERU WIEDZY), zmieniony Uchwałą 1002/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1434/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1515/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 535/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1394/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 42/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 929/18 Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 1096/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 851/19 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 851/19 z dnia 21 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
Zmianie uległ:
Rozdział III, Podrozdział: Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, pkt 2, który otrzymał następujące brzmienie:

„ Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:  

1)   w przypadku uczniów klas 5-7 szkół podstawowych: 400,00 zł brutto;

2)   w przypadku uczniów klas 8 szkół podstawowych: 500,00 zł brutto;

3)   w przypadku uczniów gimnazjum: 500,00 zł brutto;

4)   w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 600,00 zł brutto;

5)   w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych: 600,00 zł brutto.”

oraz:

Rozdział V, Podrozdział: Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, pkt 8 ppkt 3, który otrzymał następujące brzmienie:

„Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 150 godzin.

W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość stypendium wliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium wynosić może minimalnie 1 500,00 zł brutto, a maksymalnie 2 300,00 zł brutto.

W przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1) lit. b), wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki.”

Zmiana w zakresie miesięcznej kwoty stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest konsekwencją reformy systemu oświaty i wynika z przyjętego do realizacji od roku szkolnego 2018/2019 Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana w zakresie miesięcznej kwoty stypendium za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym jest konsekwencją wzrostu średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy ogłaszany był nabór projektu pozakonkursowego. Aktualizacja wysokości stypendium ma na celu dostosowanie stawek do obecnej sytuacji na rynku pracy, uatrakcyjnienie oferty stypendialnej w projektach i umożliwienie racjonalnego wykorzystania powstałych w projektach oszczędności na organizację wysokiej jakości praktyk i staży.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020

PDF 0,34 MB
Wersja obowiązująca od 19.06.2018

Wersje archiwalne (10)

Załączniki(2)