Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.

Zobacz również najczęściej zadawane pytania z zakresu rewitalizacji  

Dokument

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 02.08.2016

Wersje archiwalne (1)