Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. nowelizacji Ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 2 grudnia 2017 r. wytyczne przestały obowiązywać.

Wytyczne mają na celu zapewnić to, aby beneficjenci uczestniczący we wdrażaniu operacji, których koszty zwracane są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub ponoszone z zaliczki, prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

Dokument

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

PDF 0,09 MB
Wersja obowiązująca od 19.01.2016 do 01.12.2017

Załączniki(1)