Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne mają na celu zapewnić to, aby beneficjenci uczestniczący we wdrażaniu operacji, których koszty zwracane są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub ponoszone z zaliczki, prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

Dokument

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

PDF 0,09 MB
Wersja obowiązująca od 19.01.2016

Załączniki(1)