W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,878 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 

  287,60 km nowych/zmodernizowanych dróg, do użytku oddano już 68

  ,10 km 

  nowych/zmodernizowanych dróg

 • powstaje 191 nowych obiektów „parkuj i jedź”, „bike &ride” i 44 zintegrowane węzły przesiadkowe, do użytku oddano już 15 obiektów,
 • ww/w obiektach jest tworzonych 5 478 miejsc postojowych dla samochodów i 2 194 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • planuje się zakupić 370 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 243 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 13 taboru kolejowego.

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

Wsparcie na infrastrukturę społeczną w regionie:

 • liczba wspartych podmiotów leczniczych: 46 obiektów,
 • obszary objęte rewitalizacją: 227,04 ha,

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z projektów skorzystało ponad 185 tys. Małopolan, z czego 58% stanowiły kobiety. Prawie 28,5 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a ponad 11,9 tys. zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • ponad 41 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • powstało prawie 1 460 nowych miejsc żłobkowych,
 • ponad 7 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • prawie 26 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało ponad 11 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto 741 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało ponad 39,5 tys. uczniów małopolskich szkół,
 • stypendia otrzymało prawie 2 000 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 1 338 MŚP,
 • 90 przedsiębiorstw jest wspieranych w zakresie prowadzenia prac B+R, 46 już zostało wspartych 
 • 207 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 54 podejmuje taką współpracę
 • wprowadzono 823 innowacje w MŚP, 350 jest jeszcze wdrażanych 
 • nawiązano już 16 705 nowych kontaktów biznesowych, kolejne 6 281 jest nawiązywanych 
 • w trakcie przygotowywania jest 137,20 ha nowych terenów inwestycyjnych. 
 • planuje się utworzyć 27 inwestycji zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Odnawiane i wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 40 instytucji kultury skorzysta z pomocy, 17 z nich już z tej pomocy skorzystało
 • odnawianych lub tworzonych jest 828,72 km szlaków turystycznych, oddano już 327,66 km
 • odnawianych lub tworzonych jest 208 km tras rowerowych, oddano do użytku już 14 km 
 • wspieranych jest 195 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 38 oddano już do użytku 
 • 78 zabytków nieruchomych i 381 ruchomych otrzymało dofinansowanie, 51 obiektów oddano do użytku.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzi średniorocznie 3 986 666 osób.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • budowanych/odnawianych jest 607 km sieci wodno.- kanalizacyjnych., z czego skorzysta średniorocznie ponad 210 tys. osób,
 • 114 jednostki służb ratowniczych doposażane są w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • kupowane są 44 nowe wozy strażackie,
 • modernizowanych energetycznie jest 462 budynków użyteczności publicznej, już oddano 152 zmodernizowanych budynków
 • wymienianych lub modernizowanych jest 21 193 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 221 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 31 stycznia 2019 roku.