W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,878 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 287,45 km nowych/zmodernizowanych dróg, do użytku oddano już 11,10 km nowych/zmodernizowanych dróg
 • powstaje 189 nowych obiektów „parkuj i jedź”, „bike &ride” i 43 zintegrowane węzły przesiadkowe, do użytku oddano już 11 obiektów,ww/w obiektach jest tworzonych 5 278 miejsc postojowych dla samochodów i 2174 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • planuje się zakupić 370 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 226 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 13 taboru kolejowego,

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

 • liczba wspartych podmiotów leczniczych: 45 obiektów,
 • obszary objęte rewitalizacją: 227,04 ha,

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym.z projektów skorzystało ponad 142 tys. Małopolan, z czego 58% stanowiły kobiety. Prawie 23,8 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a prawie 9,8 tys. zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • ponad 36 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • powstało prawie 1 300 nowych miejsc żłobkowych,
 • ponad 6 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • prawie 21,6 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało ponad 9,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto ponad 695 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało prawie 35 tys. uczniów małopolskich szkół,stypendia otrzymało prawie 2000 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 1284 MŚP,
 • 79 przedsiębiorstw jest wspieranych w zakresie prowadzenia prac B+R, 40 już zostało wspartych 
 • 198 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 57 podejmuje taką współpracę
 • wprowadzono 402 innowacje w MŚP, 322 jest jeszcze wdrażanych 
 • nawiązano już 10 090 nowych kontaktów biznesowych, kolejne 6204 jest nawiązywanych 
 • w trakcie przygotowywania jest 137,20 ha nowych terenów inwestycyjnych. 
 • planuje się utworzyć 27 inwestycji zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Odnawiane i wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 41 instytucji kultury skorzysta z pomocy, 13 z nich już z tej pomocy skorzystało
 • odnawianych lub tworzonych jest 719,22 km szlaków turystycznych, oddano już 294,93 km
 • odnawianych lub tworzonych jest 206,17 km tras rowerowych, 
 • oddano do użytku już 6,48 km 
 • wspieranych jest 191 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 23 oddano już do użytku 
 • 77 zabytków nieruchomych i 381 ruchomych otrzymało dofinansowanie, 
 • 45  obiektów oddano do użytku 

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzi średniorocznie 3 879 898 osób.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • budowanych/odnawianych jest 576,47 km sieci wodno.- kanalizacyjnych., z czego skorzysta średniorocznie ponad 200 tys. osób,
 • 114 jednostki służb ratowniczych doposażane są w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • kupowane są 44 nowe wozy strażackie,
 • modernizowanych energetycznie jest 397 budynków użyteczności publicznej, już oddano 97 zmodernizowanych budynków
 • wymienianych lub modernizowanych jest 28 477 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 213 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 31 października 2018 roku.