Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

Jako Beneficjent RPO WM na lata 2014-2020 jesteś zobowiązany do:

  1. Oznakowania odpowiednim zestawem logotypów wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów: dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, raportów, publikacji, materiałów prasowych itp.  Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów oraz list obecności.
  2. Oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.
  3. Umieszczenia na swojej stronie internetowej krótkiego opisu projektu i wstawienia znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne, aby flaga UE i napis Unia Europejska widoczne były na stronie startowej.
  4. Informowania podmiotów uczestniczących w projekcie z jakiego Funduszu i Programu otrzymałeś wsparcie.
  5. Przesłania za pomocą  formularza elektronicznego informacji na temat oferty skierowanej do grupy odbiorców Twojego projektu
  6. Dokumentowania swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.
  7. Współpracy z Instytucją Zarządzającą (IZ) RPO WM w zakresie informowania o projekcie poprzez: udostępnienie zdjęć projektu  (ze zgodą na ich publikowanie i przetwarzanie bez ograniczeń), udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych (np. targach, wystawach, galach, konkursach, akcjach medialnych, spotach promocyjnych, działaniach typu dni otwarte)

Jak oznakować projekt?

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu:

znak_funduszu_640.jpg

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt:

znak_ue_efrr_640.jpg

znak_ue_efs_640.jpg

Znaki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego należy usytuować w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Zwróć szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole. Jako drugi od lewej (w przypadku ułożenia pionowego - od góry) należy umieścić logotyp Województwa Małopolskiego.

Logo-Malopolska-H-640.jpg


Uwaga!

22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął nowy System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, w tym znak graficzny (logo) Województwa Małopolskiego. W przygotowywanych materiałach informacyjnych, plakatach i tablicach należy stosować nowy logotyp. Nowe wzory zestawień oraz plakatów i tablic są dostępne do pobrania poniżej.

Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz logo Województwa Małopolskiego. Dodatkowe znaki, jeśli potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W głównym zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (.pdf, 7,64 MB) oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  (.pdf, 6,52 MB), a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego (.pdf,8 MB).

Plakaty, tablice informacyjne i pamiątkowe

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania Twojego projektu. Beneficjenci są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu albo co najmniej jednego plakatu, albo tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej. Szczegółowe zasady zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (.pdf, 7,64 MB) oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (.pdf, 6,52 MB).

Wzór plakatu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.zip, 4,68 MB)

Wzór plakatu w wersji edytowalnego pliku PDF dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.zip, 1,69 MB)

Wzór plakatu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (.zip, 3,33 MB)

Wzór plakatu w wersji edytowalnego pliku PDF dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.zip, 688 KB)

Wzór plakatu w wersji edytowalnego pliku PDF dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w tym pliku został poszerzony obszar do wpisywania
tekstu (.zip, 692 KB)

Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.zip, 5,20 MB)

W projektach wykorzystano czcionki z rodziny Ubuntu Font Family

Pamiętaj!

Dofinansowanie to inaczej całkowite wsparcie publiczne, to pieniądze pochodzące z funduszy unijnych (ewentualnie dodatkowo z budżetu państwa lub samorządu), przekazywane beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, nieobejmujące wkładu własne go beneficjenta finansowanego ze środków publicznych. Wysokość dofinansowania jest określona w umowie lub decyzji o dofinansowaniu. 

 W celu ustalenia, czy wartość przyznanego dofinansowania przekracza ustalony próg, należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank C entralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy/wydania decyzji. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane są pod adresem następujących stron internetowych: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Logotypy do pobrania

Znak Funduszy Europejskich Programy Regionalne: wersja pozioma (.zip, 14 MB), wersja pionowa (.zip, 14 MB), wersja pozioma w języku angielskim (.zip, 3 MB), wersja pozioma w języku angielskim (.zip, 2,85 MB)

Logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w wersjach poziomej i pionowej w językach polskim i angielskim (.zip, 19 MB)

Logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym w wersjach poziomej i pionowej w językach polskim i angielskim (.zip, 18 MB)

Logo Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi w wersjach poziomej i pionowej w językach polskim i angielskim (.zip, 19 MB)

Logotyp województwa małopolskiego (.zip, 4,2 MB)


Tablice / plakaty do pobrania "Małopolska myśli o (...)"

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki - pobierz tablicę (.pdf, 5,42 MB)

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 5,66 MB) lub 

pobierz tablicę  "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 5,94 MB)

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro twojego biznesu" (.pdf, 5,69 MB) lub

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 5,93 MB)

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje - pobierz tablicę (.pdf, 5,56 MB)

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja - pobierz tablicę (.pdf, 4,95 MB)

Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne - pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w informacji przestrzennej - pobierz tablicę (.pdf, 4,95 MB)

Poddziałanie 3.1.2 Strefy Aktywności Gospodarczej – SPR 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 5,76 MB) lub

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 5,95 MB)

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB - pobierz tablicę "Małopolska myśli o przedsiębiorcach Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 5,41 MB)

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP - pobierz tablicę (.pdf, 5,34 MB)

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP - pobierz tablicę (.pdf, 5,34 MB)

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 4,23 MB)

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,19 MB)

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A - pobierz tablicę (.pdf, 4,19 MB)

Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A, B, C, D - pobierz tablicę (.pdf, 1,93 MB)

Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych - pobierz tablicę (.pdf, 1,85 MB)

Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 4,32 MB)

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,32 MB)

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,32 MB)

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali/projekty mniejszej skali 

pobierz tablicę "Kultura bliżej Ciebie" (.pdf, 5,55 MB) lub

pobierz tablicę "Dbamy o przestrzeń wokół Ciebie" (.pdf, 6,61 MB)

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych 

pobierz tablicę "Kulturalnie nie tylko od święta!" (.pdf, 5,96 MB) lub

pobierz tablicę "Kultura musi być" (.pdf, 3,87 MB)

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego - pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 3,12 MB)

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna Sieć Tras Rowerowych - pobierz tablicę (.pdf, 6,16 MB)

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu D - pobierz tablicę (.pdf, 4,32 MB)

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 8,87 MB) lub 

pobierz tablicę „Inwestujemy w Twoje jutro” (.pdf, 5,87 MB)

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 

pobierz tablicę "Dbamy o zdrowie" (.pdf, 6,37 MB) lub

pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 4,10 MB)

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych - pobierz tablicę (.pdf, 3,12 MB)

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic - pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy - pobierz tablicę (.pdf, 4,98 MB)

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa - pobierz tablicę (.pdf, 4,22 MB)

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i akceptacja do zmian - pobierz tablicę (.pdf, 5,42 MB)

Poddziałanie 8.4.2 Akceptacja do zmian - pobierz tablicę (.pdf, 5,42 MB)

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym - pobierz tablicę (.pdf, 2,87 MB)

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

- pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 4,10 MB)

pobierz tablicę "To twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 7,44 MB)

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,98 MB)

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A, E - pobierz tablicę (.pdf, 4,98 MB)

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej - pobierz tablicę (.pdf, 4,22 MB)

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR - pobierz tablicę (.pdf, 6,41 MB)

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie Uczniów Zdolnych - pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych - pobierz tablicę (.pdf, 4,22 MB)

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych - pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich - pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

pobierz tablicę "Dbamy o zdrowie"  (.pdf, 6,37 MB) lub

pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 4,2 MB)

Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,10 MB)