Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Wszyscy beneficjenci, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie od 1 stycznia 2018 r. będą zobowiązani do stosowania nowych zasad oznaczania projektów. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Zmiana ma na celu podkreślenie faktu, że projekty dotowane z Unii Europejskiej są częściowo finansowane również ze środków krajowych.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (.pdf, 4 MB).

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.  

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Pamiętaj, że barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (.pdf, 4 MB).

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów - zastosuj wspólny znak Fundusze Europejskie.

  www_logo_FE_1_640.jpg

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz  zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do  rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych. 

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). 

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (.pdf, 4 MB) określono wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (.pdf, 6 MB).

Sprawdź również zaktualizowaną Kartę wizualizacji RPO Województwa Małopolskiego (.pdf, 1,43 MB), uwzględniającą zmianę zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (tj. dodanie barw RP).

Wzory tablic/plakatów informacyjnych z flagą RP

Plakat edytowalny EFS (.zip, 680 KB)

Plakat edytowalny EFS - poszerzony obszar wpisywania (.pdf, 1,40 MB)

Wzór plakatu EFS (.zip, 3,10 MB)

Tablica edytowalna EFS – z poszerzonym obszarem do wpisywania (.rar, 3,52 MB)

Wzór tablicy EFS (.zip, 4,67 MB)

Plakat edytowalny EFRR (.zip, 692 KB)

Plakat edytowalny EFRR - poszerzony obszar wpisywania (.pdf, 540 KB)

Wzór plakatu EFRR (.zip, 3,44 MB)

Tablica edytowalna EFRR – z poszerzonym obszarem do wpisywania (.rar, 3,73 MB)

Wzór tablicy EFRR (.zip, 6,50 MB)

Logotypy do pobrania (z logo Małopolski i barwami RP)

 • Zestawienia logotypów do pobrania (z logo Małopolski i barwami RP) – z przeznaczeniem na druk - CMYK:

Logotypy z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (.zip, 7,4 MB)

Logotypy z Europejskim Funduszem Społecznym (.zip, 7,3 MB)

 • Zestawienia logotypów do pobrania (z logo Małopolski i barwami RP) – z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej - RGB:

Logotypy z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (.zip, 569 KB)

Logotypy z Europejskim Funduszem Społecznym (.zip, 181 KB)

Logo do pobrania

Znak Funduszy Europejskich (.zip, 24 MB)

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej (.7z, 11 MB)

Znak Unii Europejskiej


Tablice / plakaty do pobrania "Małopolska myśli o (...)"

Poddziałanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki - pobierz tablicę (.pdf, 1,84 MB)

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

- pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 6,61 MB) lub 

- pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro" (.pdf, 3,25 MB) 

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje - pobierz tablicę (.pdf, 314 KB)

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP - pobierz tablicę (.pdf, 6,45 MB)

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP - pobierz tablicę (.pdf, 6,45 MB)

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT - pobierz plik (.pdf, 322 KB)

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A - pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT -pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR -pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 320 KB)

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,69 MB)

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR - pobierz tablicę (.pdf, 4,57 MB)

Poddziałanie 6.1.3  Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

- pobierz tablicę, wersja A3 (.pdf, 6,06 MB) lub

- pobierz tablicę, wersja 80x50 (.pdf, 9,12 MB)

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR - pobierz tablicę (.pdf, 3,44 MB)

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna Sieć Tras Rowerowych - pobierz tablicę (.pdf, 3,44 MB)

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR 

- pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 3,44 MB) lub

- pobierz tablicę „Inwestujemy w Twoje jutro” (.pdf, 3,05 MB) lub

- pobierz tablicę „Inwestujemy w Twoje jutro”, wersja 120x80 (.pdf, 19,5 MB)

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych - pobierz tablicę (.pdf, 5,8 MB)

Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR - pobierz tablicę (.pdf, 5,89 MB)

Poddziałanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy - pobierz tablicę (.pdf, 1,53 MB)

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa - pobierz tablicę (.pdf, 414 KB)

Poddziałanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i akceptacja do zmian - pobierz tablicę (.pdf, 401 KB)

Poddziałanie 8.4.2 Akceptacja do zmian - pobierz tablicę  (.pdf, 401 KB)

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym - pobierz tablicę (.pdf, 3,09 MB)

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

- pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 5,90 MB)

- pobierz tablicę "To twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 5,10 MB)

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie - pobierz tablicę (.pdf, 1,6 MB)

Poddziałanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej - pobierz tablicę (.pdf, 410 KB)

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR - pobierz tablicę (.pdf, 410 KB)

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - pobierz tablicę (.pdf, 410 KB)

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie Uczniów Zdolnych - pobierz tablicę (.pdf, 410 KB)

Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT - pobierz tablicę (.pdf, 415 KB)

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR - pobierz tablicę (.pdf, 415 KB)

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych - pobierz tablicę (.pdf, 410 KB)

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - pobierz tablicę (.pdf, 6,33 MB)

Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym SPR - pobierz tablicę (.pdf, 6,50 MB)