Zasady dofinansowania projektu określa umowa dotacji. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.

Ważna informacja

Wydatki ponoszone w projektach, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2014 r., a  przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, ocenianie będę pod kątem zgodności z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014 -2020 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oznacza, że wydatki będą mogły być uznane za kwalifikowane w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w  przedmiotowych Wytycznych, Podręczniku kwalifikowania wydatków, oraz umowie o dofinansowanie.

Wybierz właściwy Priorytet, Działanie i Poddziałania, którego jesteś beneficjentem


Ukryj Pokaż