RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16

30.08.2016

Zakończony

03.11.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.03.2018

20.02.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 236/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 283 KB),

dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów. Łączna kwota dofinansowania przyznana niniejszą uchwałą wynosi 17 512 964,72 zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 (.pdf, 192 KB).

Niewykorzystana alokacja w ramach konkursu wynosi 244 303 035, 28 zł


Wyniki oceny merytorycznej
23.01.2018

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), w dniu 23.01.2018 r. uwzględniła protest od negatywnego wyniku oceny finansowej projektu i skierowała projekt do oceny kolejnych kryteriów merytorycznych.

Numer projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

RPMP.01.01.00-12-0545/16

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z uwagi na powyższe na etapie oceny merytorycznej pozytywny rezultat uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 512 964,72 zł.

Pobierz listę (PDF, 201KB)

Wyniki oceny finansowej
06.10.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), w dniu 6.10.2017 r. uwzględniła protest od negatywnego wyniku oceny finansowej projektu i skierowała projekt do kolejnego etapu oceny:

Numer projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

RPMP.01.01.00-12-0545/16

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z uwagi na powyższe na etapie oceny finansowej  pozytywny rezultat uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 543 703, 40 zł.

Pobierz listę (PDF, 202KB)

Wyniki oceny formalnej
11.09.2018

W dniu 07.09.2018r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 w ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 135 077 941,74 zł.

Pobierz listę (PDF, 202KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.05.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej projektów

  Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 28 kwietnia 2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu i skierowała projekt do kolejnego etapu oceny:

  Numer projektu

  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  RPMP.01.01.00-12-0545/16

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego


  Z uwagi na powyższe na etapie oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 543 703,40 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 68 500 175,21 zł.

  Pobierz listę (PDF, 202KB)
 • 24.03.2017

  15 marca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

  W wyniku oceny formalnej żaden z projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu nie uzyskał pozytywnego wyniku. Natomiast wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 86 043 878,61 zł.


Informacje nt. złożonych wniosków
03.11.2016

W ramach konkursu złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 89 236 460,02 zł, , co stanowi 34% dostępnej alokacji.

Pobierz listę (PDF, 69KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 2 listopada 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki naukowe,
 • uczelnie
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

1) działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;

2) działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:

a) części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 40% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,

b) części niegospodarczej infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów  

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:

1) w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu,

2) w odniesieniu do infrastruktury służącej działalności gospodarczej wynosi 50% (Maksymalna intensywność pomocy, w przypadku projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców wymaga zweryfikowania metodą luki w finansowaniu.). Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

261 816 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiany regulaminu

5 marca 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 337/19 (.pdf, 52 KB) zmienił Uchwałę Nr 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm. Zmiana Regulaminu konkursu w zakresie usunięcia Załącznika nr 14 do umowy o dofinansowanie (.pdf, 2 MB) dotyczącego spłaty rekompensaty publicznego wkładu niepieniężnego, który nie jest związany z Regulaminem konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 w ramach projektów realizowanych w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki. Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.

11 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2265/18 (.pdf, 63 KB) zmienił Uchwałę Nr 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm. 
Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zmiany zapisów Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie (.pdf, 126 KB), która stanowi załącznik do regulaminu i wynika z konieczności dostosowania treści do instrukcji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektów realizowanych w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, dla których podatek VAT nie jest w całości kwalifikowany. Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB).Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1089/18 (.zip, 1,11 MB), dokonał zmiany załącznika nr 4 pn. Warunki specyficzne realizacji projektu do załącznika nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu, w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 dot. Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki RPO WM. Zmiana wynika z konieczności dostosowania treści Załącznika nr 4 do instrukcji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektów realizowanych w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, dla których podatek VAT nie jest w całości kwalifikowany.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 543/18 (.pdf, 61 KB), dokonał zmiany Załącznika nr 4, tj. „Warunki specyficzne realizacji projektu” do Umowy o dofinansowanie projektu - załącznika nr 6 do Regulaminu
Pozostałe załączniki do Regulaminu nie podlegały zmianie. - przeczytaj komunikat

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 663 KB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 zmieniona Uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), Uchwałą Nr 224/18  (.pdf, 296 KB) oraz Uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 10,4 MB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 z wyjątkiem zmian w zakresie załączników nr 2, 3 i 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 492 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 zmieniona Uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,94 KB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 zmieniona Uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 7,07 MB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 zmieniona Uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, )

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 711 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,7 MB) - wersja obowiązująca od 5.03.2019

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,7 MB) - wersja obowiązująca od 6.11.2018 zmieniona w zakresie Załącznika nr 4 Uchwałą nr 2265/18 (.pdf, 63 KB) do 4.03.2019

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu  (.pdf, 1,7 MB) - wersja obowiązująca od 20.11.2017 do 5.11.2018 zmieniona w zakresie Załącznika nr 4 Uchwałą nr 543/18  (.pdf, 61 KB) i uchwałą nr 1089/18  (.zip, 1,11 MB) oraz Załącznika nr 11 uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 769 KB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 do 19.11.2017

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 607 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 403 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również

Inteligentne specjalizacje

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 424 KB) - aktualizacja w dniu 27 października 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.