RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17

30.05.2017

Zakończony

21.04.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
08.02.2019

W dniu 7.02.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 170/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru do wyboru do dofinansowania 2 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 25 351 802,64 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 (.pdf, 193 KB)


Wyniki oceny merytorycznej
25.01.2019

18.01.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 25 351 802,64 zł.

Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 39 523 868,20 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 219 KB)

Pobierz listę (PDF, 224KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 15.11.2018

  6 listopada 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczący stopień skomplikowania projektów jak również prośby Wnioskodawców o przedłużenie terminu na dokonanie wymaganych uzupełnień dla projektów w toku oceny, przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.


Wyniki oceny finansowej
21.12.2018

15.12.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. 

W wyniku oceny finansowej 3 projekty na kwotę dofinansowania 64 875 670, 84 zł, ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu, uzyskały pozytywny wynik.  2 projekty na kwotę dofinansowania 69 837 870,56 zł. uzyskały wynik negatywny.

Pobierz listę (PDF, 285KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 15.11.2018

  6 listopada 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczący stopień skomplikowania projektów jak również prośby Wnioskodawców o przedłużenie terminu na dokonanie wymaganych uzupełnień dla projektów w toku oceny, przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.


Wyniki oceny formalnej
12.09.2018

7 września 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 w ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 135 077 941,74 zł.

Pobierz listę (PDF, 238KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 25.07.2018

  17 lipca 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wydłużony został termin oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do 30 sierpnia 2018 r. włącznie.

  Termin oceny formalnej dla projektów został wydłużony z uwagi na wysoki stopień skomplikowania projektów, konieczność potwierdzenia zgodności z założeniami załącznika nr 5b Kontraktu Terytorialnego, jak również prośby o przedłużenie terminu na dokonanie wymaganych uzupełnień dla projektów w toku oceny formalnej.


Informacje nt. złożonych wniosków
27.04.2018

W ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 138 843 985,41 zł, co stanowi ok. 168,2% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 36KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

 1. działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:
 • części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
 • części niegospodarczej infrastruktury.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu konkursu, w tym warunki wstępne oraz informacje o wyłączeniach zawiera Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:

 1. w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy), wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu,
 2. w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej, wynosi 50% [1]. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, pomoc de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 000,00 zł [2].

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 531 465,23 zł

[1] Maksymalna intensywność pomocy, w przypadku projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców wymaga zweryfikowania metodą luki w finansowaniu.

[2] Przy czym, wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekraczać 20 000 000,00 euro.

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

Uwaga!

Instytucja Zarządzająca RPO WM informuje, że w dn. 23 marca 2018 r., za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej SFC, przekazany został Komisji Europejskiej wniosek o zmianę RPO WM, zawierający zmianę w zakresie dotyczącym wskaźnika przychodów z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej w ramach PI 1a.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca informuje, że spełniony został warunek umożliwiający rozpoczęcie stosowania we wnioskach o dofinansowanie, składanych w ramach naboru nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 – zmienionego podejścia do szacowania wartości wskaźnika przychodów z działalności na infrastrukturze badawczej objętej wsparciem w działaniu 1.1 RPO WM – Infrastruktura badawcza sektora nauki.

Zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM – w ramach naboru nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 – kwalifikują się do wsparcia wydatki kwalifikowalne w ramach projektów, w których wartość przedmiotowego wskaźnika jest odnoszona do przychodów pochodzących z działalności komercyjnej.

Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WM, przez przychody z działalności komercyjnej prowadzonej na wspartej infrastrukturze badawczej należy rozumieć przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu tej infrastruktury – w zakresie form, o których mowa w dokumencie pn. Komunikat Komisji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01), tj.:

a) wynajem infrastruktury,

b) świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw,

c) realizacja badań kontraktowych (na zlecenie),

d) inne formy gospodarczego wykorzystania infrastruktury, takie jak odpłatne świadczenie usług badawczych na zlecenie oraz usług związanych z transferem wiedzy niezależnie od statusu podmiotu zlecającego wykonanie tych usług (podmiot publiczny lub prywatny), z zastrzeżeniem, że ceny powyższych usług odpowiadają cenom rynkowym, a wydatki ponoszone w związku z ich świadczeniem i rozliczeniem podlegają dokumentowaniu w postaci faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

***

22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 262/18 (.pdf, KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki oraz niektórych załączników do Regulaminu - przeczytaj komunikat

***

30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 123/18, dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki oraz niektórych załączników do Regulaminu - przeczytaj komunikat.

***

Przeczytaj komunikat w/s zmiany kryteriów dla działania 1.1 RPO WM

***

Uwaga!

W związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO Województwa Małopolskiego nowego stanowiska Ministerstwa Rozwoju w sprawie zasad i ograniczeń w kwalifikowaniu wkładu rzeczowego w projektach objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę badawczą oraz koniecznością wprowadzenia stosownych zmian w regulaminie konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17, jak również zapewnieniem czasu niezbędnego do uwzględnienia przedmiotowych zmian przez Wnioskodawców w ramach przygotowywanych wniosków o dofinansowanie – planowane jest wydłużenie terminu zakończenia tego naboru do dnia 2 marca br.

Przewiduje się, że przedmiotowe zmiany zostaną zatwierdzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego w II połowie stycznia br.

***

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2035/17 (.pdf, 437 KB) zmienił Uchwałę nr 845/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Zmiana dokonana w Regulaminie konkursu dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do 2 lutego 2018 r., a także dostosowania dokumentu do zmian wprowadzonych Uchwałą ZWM Nr 1733/17, z dnia 26 października 2017 r.

Ponadto, zmieniono Załącznik nr 7 do Regulaminu – Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu, co wynika ze zmian Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

***

UWAGA !!!

21 września 2017 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1529/17 (.pdf, 449 KB) zmienił Regulamin konkursu do działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiana skutkuje wydłużeniem terminu naboru wniosków do działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki i dokonana jest w oparciu o §17 ust 2 i §45 ust. 1 – 2 w/w Regulaminu konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy:

- §16 ust.1 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 grudnia 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

oraz

- §16 ust.2 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2018 r.

Zmiana Regulaminu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (po aktualizacji z 22 lutego 2018 r.) (.pdf, 772 KB)

Regulamin konkursu (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.) (.pdf, 768 KB)

Regulamin konkursu (po aktualizacji z 5 grudnia 2017 r.) (.pdf, 841 KB)

Regulamin konkursu (po aktualizacji z 21 września 2017 r.) (.pdf, 838 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 840 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (po aktualizacji z 22 lutego 2018 r.) (.zip, 9,12 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.) (.zip, 9,3 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.) (.zip, 15,7 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca do 4 grudnia 2017 r.) (.zip, 15,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.)(.pdf, 156 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.) (.pdf, 508 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (po aktualizacji z 22 lutego 2018 r.) (.pdf, 2,04 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.)(.pdf, 2,09 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ( wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.) (.pdf, 2,01 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (po aktualizacji z 22 lutego 2018 r.) (.doc, 1,46 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.) (.doc, 1,5 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.)(.doc, 10,8 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.)(.zip, 2,2)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.) (.zip, 2,17)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.)(.pdf, 596 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.) (.pdf, 588 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (po aktualizacji z 22 lutego 2018 r.) (.pdf, 1,62 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.)(.pdf, 1,6 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.)(.pdf, 400 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (po aktualizacji z 5 grudnia 2017 r.) (.pdf, 706 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 616 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (po aktualizacji z 30 stycznia 2018 r.) (.pdf, 593 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca do 29 stycznia 2018 r.)(.pdf, 604 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 (.pdf, 1,25 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 546 KB) - aktualizacja w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl