RPO 4.2.

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18

27.04.2018

Zakończony

29.08.2018

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej
01.03.2019

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w ramach procedury odwoławczej, w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa.

W wyniku oceny formalnej wniosku nr RPMP.04.02.00-12-0401/18, prowadzonej w ramach procedury odwoławczej, projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w ramach procedury odwoławczej.

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w wyniku procedury odwoławczej (.pdf 306 KB)

Lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej (.pdf 252 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 18.01.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa

  Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, w ramach Działania 4.2 Eko – przedsiębiorstwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

  W ramach naboru złożono 359 wniosków, z czego 237 spełniło kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, a 116 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w zakresie warunków formalnych, 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej. 

  Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 252KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.09.2018

Aktualizacja informacji o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00 IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa. 

W odpowiedzi na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 zarejestrowanych zostało 359 wniosków o dofinansowanie projektów

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 308 054 996,03 zł, co stanowi 385,37% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 324KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 31.08.2018

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa.

  W okresie trwania naboru (tj. od 31 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 zarejestrowanych zostało 358 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 306 780 545,24 zł, co stanowi 383,78% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 368KB)

Informacje o naborze

12.10.2018 r.

Przedłużenie terminu oceny formalnej

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 ust. 3
Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (359 projektów), decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości termin oceny formalnej wniosków dla konkursu zostaje przedłużony o 70 dni z zastrzeżeniem ust. 10 podrozdziału 2.1 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs realizowany jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 31 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje:

1. w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na: 

a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.

b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).

2. w ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

3. w ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.


Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 79 936 800,00 PLN.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 35% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 40% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 20% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN (nie dotyczy typu projektu C Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego).

Niezbędne dokumenty

01.08.2018

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa”.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1370/18 z dnia 31 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu tj. „Oświadczenie małżonka wnioskodawcy  o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniżej:

zmieniony załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu (.docx, 24,44 KB).


24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 500,77 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 449,43 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1,2 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 2.1 MB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 318,40 KB) 

Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP (.pdf, 866,67 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 440,61 KB) 

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 984,04 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 564,77 KB) 

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 477,50 KB) 

Załącznik nr 8 Deklaracja wekslowa (.pdf, 202,87 KB)

Załącznik nr 9 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy - wersja obowiązująca od 01.08.2018 r., aktualna (.docx, 24,44 KB)

Załącznik nr 9 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy - wersja obowiązująca do 31.07.2018 r.(.pdf, 232,90 KB)

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - aktualizacja 13 lipca 2018 r. 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.