RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16

11.02.2016

Zakończony

17.02.2016

Wyniki naboru

Wyniki oceny merytorycznej
01.03.2016

Wyniki oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy nabór nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16

Pobierz listę (PDF, 213KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Termin rozstrzygnięcia naboru

 Marzec 2016 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl  w dniach od 12 lutego 2016 r.(dzień otwarcia naboru) do 16 lutego 2016 r. do godziny 16:00 (dzień zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia przerw w ciągłości działania Systemu e-RPO wynikających z awarii technicznych (trwających powyżej 48 godzin), WUP dopuszcza możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej. W niniejszej sytuacji za termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku w formie papierowej. Wnioski należy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską (liczy się data wpływu). Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane. W przypadku wniosku składanego listem poleconym lub pocztą kurierską kopertę należy oznaczyć w następujący sposób: Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM. Nabór wniosków pozakonkursowych na 2016 rok prowadzony od 12.02.2016 r. do 16.02.2016 r. Jednocześnie po usunięciu awarii systemu Wnioskodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia w e-RPO  treści złożonego w wersji papierowej wniosku i przekazania go w systemie do WUP.

W sytuacji wystąpienia awarii e-RPO WUP zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy  z terenu województwa małopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji): Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późń.zm.),z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

 Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku nr 4 do Regulaminu naboru. (pdf. 272KB)

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 r. w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM wynosi 54 481 480,00 PLN* z tego:

  •       46 309 258,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  •       8 172 222,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2016 r.** powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2016 r. 


*  kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2016 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2015. 

** Alokacja jaka zostanie przekazana na realizację w 2016 r. projektów PUP z naboru ogłoszonego w 2016 r. określona zostanie po otrzymaniu  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu środków Funduszu Pracy na rok 2016, przy czym od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2016 r. zostaną odjęte przewidziane na 2016 r. wydatki w projektach z naboru z 2015 r.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru


Regulamin naboru (pdf. 1,1MB)

Załączniki do Regulaminu naboru (.zip, 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru. (pdf. 882 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi


Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą naboru.

 Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  •  Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
  •  Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  •  Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  •  Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  •  Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.