RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/18

09.02.2018

Zakończony

20.02.2018

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa -  projekty powiatowych urzędów pracy.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
02.03.2018

Lista nr 1 i 2 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji przez KOPP

Lista nr 1

Lista nr 2


Wyniki oceny formalnej
26.02.2018

Lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy skierowanych do oceny merytorycznej

Pobierz listę (PDF, 295KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa -  projekty powiatowych urzędów pracy.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Marzec 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej: www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 14 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 lutego 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji): instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu
naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2018 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2017 r.*,
  • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2018 r.
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 43 996 739,00 PLN**  z tego:
  • 37 397 228,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 6 599 511,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

* Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2018 r. należy odjąć przewidziane na 2018 r. wydatki w projekcie z naboru z 2017 r. 

** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2018 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2017.

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:
  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: mailto: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: mailto:fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl