RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17

10.02.2017

Zakończony

18.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
01.03.2017

Lista nr 1 i nr  2 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji.

Pobierz listę (PDF, 670KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

  • 24.02.2017

    Lista nr 1 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji.

    Pobierz listę (PDF, 361KB)

Wyniki oceny formalnej
24.02.2017

Lista nr 1 i nr 2 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy skierowanych do oceny merytorycznej

Pobierz listę (PDF, 672KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Informacje o naborze

W związku ze zmianą Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17
w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, zmianie uległ Załącznik nr 10 do Regulaminu naboru - Wzór umowy o dofinansowanie, w szczególności Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania Harmonogramu płatności do wymogów obowiązujących dla projektów pozakonkursowych PUP.

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  ogłasza nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Marzec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 13 lutego 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji): Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4  do Regulaminu naboru.

Finanse


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2017 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2016 r.*,
  • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 45 582 789,00 PLN**z tego:

  • 38 745 371,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 6 837 418,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2017 r. należy odjąć przewidziane na 2017 r. wydatki w projekcie z naboru z 2016 r. 

** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2017 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2016.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:

1) Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia (12) 616 0 616 tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl,

2) Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93 ,  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

3) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

4) Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

5) Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.