RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17

29.11.2017

Zakończony

23.01.2018

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Typ Projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Wyniki naboru

Wyniki naboru
12.06.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2018 roku Uchwałą Nr 1020/18 przyjął listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o składzie KOP


Informacje nt. złożonych wniosków
24.01.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 170 wniosków o dofinansowanie projektu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 236397301,65 zł co stanowi ok. 270% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 402KB)

Informacje o naborze

Uwaga !!!


Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1201/18 z dnia 3 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Wprowadzono zmiany polegające, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów:

- wzoru umowy partnerskiej, określonego w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku,

- wzoru umowy standardowej oraz wzoru umowy ryczałtowej, określonych odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r., poz. 2367). We wzorach umów o dofinansowanie projektów określono, że zaliczki pochodzące z dotacji budżetu państwa niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Uwaga !!!
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 898/18 z dnia 24 maja 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu Konkursu. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów załączników nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku.

Zmienione załączniki znajdują się w sekcji niezbędne dokumenty.

Uwaga !!!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr z dnia 6 lutego 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr dla Działania Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

W Regulaminie pracy Komisji pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata zaktualizowano:

 • Załącznik nr – Wzór Oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Eksperta,
 • Załącznik nr – Wzór Oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOP - Pracownika ,
 • Załącznik nr – Wzór Oświadczenia o poufności obserwatora,

które dostosowano do zapisów obowiązujących Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata , które wskazują, że zasada bezstronności osób uczestniczących w wyborze projektów dotyczy ich relacji z wszystkimi wnioskodawcami i ewentualnymi partnerami biorącymi udział w konkursie.

Ponadto W Regulaminie konkursu zaktualizowano zapisy dotyczące terminu zamknięcia  naboru wniosków o dofinansowanie projektów, który został wydłużony z dnia 22 stycznia 2018 r. na 23 stycznia 2018 r. Powodem wydłużenia terminu naboru wniosków był czasowy brak dostępności systemu w dniach stycznia 2018 r., o powyższej decyzji wnioskodawcy zostali poinformowani w dniu 22 stycznia br.

Uwaga !!!

22 stycznia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr . Nabór został wydłużony do godziny w dniu 23 stycznia 2018 r. Powodem wydłużenia naboru jest brak dostępności systemu od godziny 19 w dniu 20 stycznia 2018 r. do godziny w dniu 21 stycznia 2018 r. a tym samym możliwości edycji wniosku o dofinansowanie projektu.

Uwaga !!!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr z dnia 11 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr dla Działania Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Najważniejsze zmiany w powyższym dokumencie:

 • możliwość objęcia wsparciem w projekcie mężczyzn w wieku (nie należących do pozostałych grup docelowych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza wymienionych w Podrozdziale Regulaminu konkursu), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące , , FS, oraz , wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. Oznacza to, że wnioski o dofinansowanie składane od 11 stycznia 2018 r. mogą obejmować wsparciem tę grupę;
 • w związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata zmianie ulegają wzory umowy o dofinansowanie w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz dostępu dla osoby uprawnionej w ramach ;
 • wprowadzono obowiązek ujęcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji o współpracy wnioskodawcy w szczególności z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami, które będą podejmowały interwencje na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostającej bez zatrudnienia;
 • we wzorach umowy o dofinansowanie wprowadzono zmiany dotyczące korekt finansowych w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości (w dotychczas obowiązujących wzorach była mowa o wystąpieniu wydatku );
 • we wzorze umowy standardowej zaktualizowano § 11 ust. 10 dotyczący zamieszczania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności;
 • we wzorach umowy w części dotyczącej specyficznych warunków realizacji dla danego typu projektu dodano obowiązki dotyczące kryterium efektywności zatrudnieniowej;
 • skorygowano zapis dotyczący maksymalnego poziomu dofinansowania całkowitego wydatków .
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata , ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu , udostępnionego pod adresem: , z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu , uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy;
 • organizacje pozarządowe ( w tym LGD).

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup :

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, typu operacji A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania  lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z SzOOP RPO WM inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci udzielenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 87 282 923,41 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga! Obowiązkowe oświadczenie

Przypominamy, że w celu spełnienia obligatoryjnego kryterium  formalnego Rzetelność wnioskodawcy, każdy Wnioskodawca i  każdy Partner (jeśli dotyczy) zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego oświadczenia.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu   (.pdf, 668 KB) - wersja obowiązująca od dnia 23.01.2018 r.

Regulamin Konkursu (.pdf, 889 KB), - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 865 KB), - wersja obowiązująca do 10.01.2018 r.

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 493 KB),

Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie (.pdf, 681 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1 237 KB)

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku - Oświadczenie o rzetelności (.doc, 3 900 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO  (.pdf, 434 KB)

 Załącznik nr 5 - Regulamin KOP z załącznikami (.pdf, 2 511 KB) - wersja obowiązująca od 23.01.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Projektów (.pdf, 2 612 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników (.pdf, 501 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 1 457 KB) - wersja obowiązująca od 04.07.2018 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 2,88 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.
Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami  (.pdf, 3 589 KB) - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Załącznik nr 7 Wzór Umowy standardowej (.pdf, 3 029 KB)  - wersja obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (.pdf, 1 284 KB) - wersja obowiązująca od 04.07.2018 r.

Załącznik nr 8 Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (.pdf, 2,56 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.
Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (.pdf, 3,07 MB) - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Załącznik nr 8 wzór umowy ryczałtowej (.pdf, 2 672 KB) - wersja obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej (pdf. 738 KB) - wersja obowiązująca od dnia 04.07.2018 r. 

Załącznik nr 9 Wzór umowy partnerskiej (.doc, 11 843 KB)

Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza (.pdf, 585 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja użytkowania zewnętrznego systemu e-RPO  (.pdf, 941 KB)

Załącznik nr 12 Katalog stawek (.pdf, 526 KB)

Załącznik nr 13 Standard usług  (.pdf, 1 188 KB)

Załącznik nr 14 - Diagnoza  (.pdf, 1 606 KB) - wersja obowiązująca od dnia 11.01.2018 r. 

Załącznik nr 14 Diagnoza (.pdf, 1 373 KB) -  wersja obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 15 Inteligentne specjalizacje (.pdf, 1 309 KB)

Załącznik nr 16 Barometr zawodów (.pdf, 1 759 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 680 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 7 (.pdf, 3 029 KB) oraz Załącznik nr 8    (pdf, 2 672 KB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w załączniku nr 10 (pdf, 585 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 416 KB) - aktualizacja w dniu 5 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.