RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19

28.02.2019

Planowany

od 31.03.2019 do 24.04.2019

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Konkurs obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to: lipiec 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Informacja o posiadaniu akredytacji musi zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP, grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

1) w zakresie usług animacji lokalnej:

 • społeczność lokalna
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedsiębiorcy
 • podmioty ekonomii społecznej

2) w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym
 • podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego
 • przedsiębiorstwa społeczne

3) w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • podmioty ekonomii społecznej.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu jest zależny od maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu oraz wkładu własnego Beneficjenta, który wynosi minimum 5% wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o środki finansowe na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego świadczone w formie finansowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 320 995,60 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 799 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria oceny projektów (.pdf, 419 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 526 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 786 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 298 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 395 KB)

Załącznik nr 1 do Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 474 KB)

Załącznik nr 2 do Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - Oświadczenia (.pdf, 403 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników (.pdf, 324 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 709 KB) 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.zip, 1,0 MB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 759 KB) 

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (.zip, 1,0 MB)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 377 KB)

Załącznik do Umowy o partnerstwie - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 371 KB)

Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 324 KB)

Załącznik nr 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych (.pdf, 341 KB)

Załącznik nr 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO (.pdf, 1,3 MB)

Załącznik nr 13 Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 138 KB)

Załącznik nr 14 Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie (.pdf, 160 KB)

Załączniki do Dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - Oświadczenia małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 294 KB)

Załącznik nr 15 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 211 KB)

Załącznik nr 16 Regulamin udzielania wsparcia finansowego (.pdf, 395 KB)

Załącznik nr 17 Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (.pdf, 423 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).