Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2017:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 136 KB) - wersja z 19 października 2017 r.

Ważna informacja

W Ramowym Planie Realizacji Działań dla osi 1-13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (.pdf, 84 KB) znajdziesz informacje o terminach naborów planowanych również w kolejnych latach. Pamiętaj jednak, że ten dokument podlega aktualizacjom.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 140 KB) - wersja z 26 września 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 388 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 572 KB) - wersja z 22 sierpnia 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 380 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 132 KB) - wersja z 13 czerwca 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 500 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 132 KB) - wersja z 30 marca 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 404 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2017 (.pdf, 489 KB) - wersja z 5 stycznia 2017 r.  Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 374 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2017 (.pdf, 487KB) - wersja z 17 listopada 2016 r.

Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2016:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 129KB) - obowiązujący od 28 czerwca 2016 r.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 458 KB) -obowiązujący od 31 marca 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 368 KB) - obowiązujący od 29 grudnia 2015 r. 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 377 KB) - obowiązujący od 24 listopada 2015 r.

Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2015:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (.pdf, 301 KB) - obowiązujący od 15 października 2015 r.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2015 (.pdf, 296 KB) - obowiązujący od 29 września 2015 roku do 14 października 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2015. (.pdf, 260 KB) - obowiązujący od 14 maja 2015 roku do 28 września 2015 roku.  IZ RPO WM informuje, że planowany termin naborów określony w harmonogramie jest rozumiany jako termin ogłoszenia naboru.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w artykule 47 ustęp 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). W związku z tym, że ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów będzie następować jedynie po przyjęciu programów operacyjnych, co wynika m.in. z konieczności wcześniejszego opracowania i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez komitety monitorujące, publikowanie harmonogramów będzie następować po wydaniu decyzji dotyczącej zatwierdzenia programu operacyjnego.