Podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Posiadanie potencjalnej prawnej możliwości wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności podatku VAT w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego określone są w  Podręczniku kwalifikowalności wydatków.

Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) są zobowiązane do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w  Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w rozporządzeniach i biuletynach informacyjnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów.

Ważna informacja


Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać nie tylko na podstawie polskich przepisów podatkowych, ale także w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowiska Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna oraz materiały informacyjne