RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

30.11.2016

Zakończony

23.02.2017

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
28.02.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) – konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 wpłynęło 68 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 64 734 542,92 zł co stanowi 597,91 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 269KB)

Informacje o naborze

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

Zmianie uległy następujące dokumenty:

-        Regulamin konkursu, 

-        Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

-        Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

-        Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa),

-        Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 22 lutego 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

Termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 grudnia 2016 r. do 22 lutego 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,

-        kadra ośrodków wychowania przedszkolnego,

-        ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami).

Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowo powstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczyć może m.in. adaptacji/dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne itp., a także obejmować wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych.

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zajęć dodatkowych, ale może temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla pracujących rodziców/opiekunów dzieci).

Organizacja zajęć dodatkowych służy zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów. Realizowane projekty powinny także zakładać wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej.

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i społecznych nauczycieli wspieranych placówek.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 826 750,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu  (.pdf,  800 KB), obowiązujący od 01.02.2017

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu (.pdf,  667 KB)

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 01.02.2017 (.pdf 729 KB)

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu  (.pdf,  248 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 865 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 465 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 600 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 983 KB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 983 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (.pdf, 327 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,35 MB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 801 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 425 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,06 MB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 884 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,00 MB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 904 KB), 

obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 640 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 480 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych (.pdf, 361 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,05 MB)

Załącznik 13 Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (.pdf, 278 KB)

Załącznik 14 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 447 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w  Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 488 KB) - aktualizacja w dniu 31 stycznia 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:  fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail:  fem_nowysacz@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl