RPO 10.1.3.

Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16

25.05.2016

Zakończony

01.10.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
19.07.2017

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 lipca 2017 r., uchwałą nr 1145/17 dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektów do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej do pobrania:

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania (.PDF 466KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 30.03.2017

  Zarząd Województwa Małopolskiego  w dniu 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr 477/17 dokonał wyboru do dofinansowania 86 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

  Łączna wartość dofinansowania wybranych projektów wyniosła 101 110 152,65 zł.

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 317 KB).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania:

  Pobierz listę (PDF, 423KB)

Wyniki oceny merytorycznej
28.02.2017

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w ramach RPO WM 2014-2020 

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków oraz konieczność prowadzenia procesu wyjaśnień i negocjacji z wnioskodawcami termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie zostaje przedłużony o 20 dni, z zastrzeżeniem pkt. 6, Podrozdział 3.2, Rozdział 3 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).  Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.


Wyniki oceny formalnej
25.11.2016

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach powadzących kształcenie ogólne.

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE konkurs nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16.

W ramach naboru dokonano oceny formalnej 169 wniosków, spośród których 158 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej (uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej) i zostało przekazanych do etapu oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach poprawnych formalnie (przekazanych do oceny merytorycznej) wynosi 216 472 466,65zł, co stanowi 408,32% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 624KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
04.10.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie, składanych w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 wpłynęło 169 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 227 525 753,97 zł co stanowi 429,17% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 520KB)

Informacje o naborze

  22.06.2017

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 972/17 z dnia 20 czerwca
  2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

  Zmiany w powyższym dokumencie wynikają  z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie  zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.  

  Poniżej w plikach do pobrania:

  Wykaz zmian w Regulaminie konkursu

  Uchwała nr 972/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r

  17.03.2017

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 394/17 z dnia 16 marca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

  Zmiany w Regulaminie wynikają ze  zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.  

  Poniżej w plikach do pobrania:

  Uwaga

  Informujemy, że w przypadku aktualnego konkursu przygotowanie wniosków o dofinansowanie odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu. Zastosowanie mają  więc Wytyczne, które obowiązywały w dniu ogłoszenia naboru wniosków tj. wersja obowiązująca od 02.06.2015 r. do 05.09.2016 r.

  Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy  projektu:

  A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych,

  B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu,

  C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 27 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

  Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

  Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

  Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

  Miejsce i sposób składania wniosków

  Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. (do godz. 15:00).

  W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty),

b)    uczniowie i słuchacze tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,

c)    kadra tych szkół i placówek w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A.  rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu;

C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być realizowany samodzielnie.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 53 015 823,19 PLN.

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 615 KB) - aktualizacja w dniu 23 września 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji
dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.