RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18

22.02.2018

Zakończony

28.06.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.07.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 3 lipca 2018 roku Uchwałą nr 1203/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu).

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu) (.pdf, 364 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 214 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
29.06.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa w ramach III (ostatniej) rundy konkursu - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach III rundy konkursu wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie (w tym 1 wniosek został wycofany).

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych 21 projektach wynosi 1 386 639,96 zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 18,38 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków w konkursie w ramach danej rundy konkursu

Pobierz listę (PDF, 353KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 01.06.2018

  Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach II rundy konkursu

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach II rundy konkursu wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 032 644,24  zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 11,35 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków w ramach konkursu w ramach danej rundy konkursu

  Pobierz listę (PDF, 319KB)
 • 04.05.2018

  Zakończyła się I runda konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach I rundy konkursu wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 205 618,83zł, co stanowi 1,04 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 291KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a w ramach ostatniej rundy konkursu trwa od 1 czerwca 2018 r. do  27 czerwca 2018 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu to: lipiec 2018 r., drugiej rundy konkursu to: sierpień 2018 r, a ostatniej to: wrzesień 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków

o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a w ramach ostatniej rundy konkursu trwa od 1 czerwca 2018 r. do  27 czerwca 2018 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b)    uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a)     zajęć on-line,

b)     kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)    Biologia

b)    Chemia

c)    Fizyka

d)    Geografia

e)    Informatyka

f)     Matematyka

g)    Przedsiębiorczość

h)   Język angielski

i)     Język niemiecki

j)      Język francuski

k)    Umiejętności uczenia się

l)     Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 726 447,29 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu  (.pdf, 836 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 349 KB)

Załącznik 1b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego (.pdf, 506 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 542 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1,01 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 314 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 802 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 319 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący od 25.05.2018 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący do 24.05.2018

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący od 25.05.2018 - aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe ) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący do 24.05.2018

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  (.pdf, 536 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 462 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 412 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,13 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco (.pdf, 139 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 309 KB)


Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.