RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17

28.02.2017

Zakończony

27.07.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.07.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy oceny wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego 4 lipca 2017 roku uchwałą nr 1086/17 (.pdf, 367 KB) przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (II runda oceny).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w piśmie do Wnioskodawcy, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

Poniżej w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych w ramach II rundy  (.pdf, 350 KB),

lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf, 350 KB),


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.06.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania

  Zarząd Województwa Małopolskiego 20 czerwca 2017 roku uchwałą  nr 971/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (I runda oceny).

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w piśmie do Wnioskodawcy, którego projekt znajduje się na liście rankingowej.

  Pobierz listę (PDF, 350KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.07.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach IV (ostatniej) rundy oceny w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzina konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach IV rundy oceny wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 1 455 485,30 zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 17,46 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków w ramach konkursu w ramach danej rundy oceny.

Pobierz listę (PDF, 318KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 03.07.2017

  Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy oceny

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach III rundy oceny nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

  Poniżej w plikach do pobrania:

  - lista złożonych wniosków w ramach konkursu  (.pdf, 240 KB)

 • 02.06.2017

  Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach II rundy oceny w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17.

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach II rundy oceny wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 45 199,22 zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 0,74 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków w ramach konkursu w ramach danej rundy oceny

  Pobierz listę (PDF, 240KB)
 • 05.05.2017

  Zakończył się nabór w ramach I rundy oceny wniosków o dofinasowanie złożonych do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17.

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach I rundy oceny wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 18 821,61 zł, co stanowi 0,22 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

   Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 275KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy oceny, trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Runda oceny obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy oceny trwa od 31 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017r., a w ramach ostatniej rundy oceny trwa od 1 lipca 2017 r. do  26 lipca 2017 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz opublikowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy oceny, trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Runda oceny obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy oceny trwa od 31 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017r., a w ramach ostatniej rundy oceny trwa od 1 lipca 2017 r. do  26 lipca 2017 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz opublikowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe,
 • uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a)     zajęć on-line,

b)     kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)     biologia,

b)     chemia,

c)     fizyka,

d)     informatyka,

e)     matematyka,

f)      przedsiębiorczość,

g)     język angielski,

h)     język niemiecki,

i)       język francuski,

j)       umiejętności uczenia się,

k)     kompetencje społeczne.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 696 814,85 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu  (.pdf, 713 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 354 KB),

Załącznik 1b Potencjał techniczny i infrastrukturalny w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającym efektywną realizację projektu (.pdf, 466 KB),

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 601 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 1 MB), 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 311 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  (.pdf, 455 KB) 

Załącznik 5 a Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 481 KB)

Załącznik 5 b Wzory oświadczeń  (.pdf, 481 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 343 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf, 1,2 MB), 

Załącznik 7a Załączniki do wzory umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf, 849 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 1,2 MB), 

Załącznik 8a Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 941 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej  (.pdf, 527 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu  (.pdf, 463 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach EFS– Poddziałanie 10.1.4  (.pdf, 418 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf, 1 MB) 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).