RPO 2.1.1.

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15

01.12.2015

Zakończony

01.03.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
17.02.2017

9 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 174/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 1366/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 297 KB).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych i obejmuje również projekty, które w ramach procedury odwoławczej zostały ponownie ocenione przez Instytucję Rozpatrującą Protest.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 wynosi 34 104 800,00 zł.  Uchwałą nr 174/17 ZWM z dnia 9 lutego 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania dodatkowo 2 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania  1 795 668,18  zł. 

Równocześnie, z uwagi na rezygnację z przyznanego dofinansowania oraz odstąpienie od podpisania umowy na realizację inwestycji pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Jodłownik na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw i przedsiębiorców” wykreślono projekt nr RPMP.02.01.01-12-0014/16 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15.  

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dotychczas wybrano do dofinansowania 31 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 31 292 383,67 zł.

Pobierz listę (PDF, 338KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
09.02.2017

30 stycznia 2017 r. Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protest złożony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pt.: „e – ZABYTKI – nowoczesne systemy informatyczne dla zabytków Małopolski”, numer wniosku: RPMP.02.01.01-12-0030/16.

3 lutego 2017 r. Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protest złożony przez Gminę Kościelisko od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pt.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec”, numer wniosku: RPMP.02.01.01-12-0020/16.

Oznacza to, iż zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 pkt 1) ustawy, powyższe projekty zostaną umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały łącznie 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 31 569 392,56 zł.

Pobierz listę (PDF, 441KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 17.01.2017

  27 grudnia 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej 7 wniosków o dofinansowanie projektów, które w wyniku procedury odwoławczej zostały skierowane do oceny dalszych kryteriów merytorycznych.  

  W wyniku oceny 5 projektów uzyskało pozytywny wynik, natomiast 2 negatywny. 

  W ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało łącznie 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 773 724,38 zł.

  Pobierz listę (PDF, 439KB)
 • 31.08.2016

  30 sierpnia 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 237 942,95 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 844 044,82 zł.

  Ponadto 2 projekty pozostają w trakcie oceny merytorycznej, z uwagi na przywrócenie ich do dalszej oceny w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyników oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 433KB)

Wyniki oceny finansowej
09.08.2016

1 sierpnia 2016 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków  o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.  

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 132 078,61 zł.

Pobierz listę (PDF, 68KB)

Wyniki oceny formalnej
06.06.2016

3 czerwca 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. 

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 168 748,97 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 390 199,52 zł.

Pobierz listę (PDF, 66KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
02.03.2016

W ramach konkursu złożono 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 47 721 473,98 zł.

Pobierz listę (PDF, 77KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 grudnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu

1) realizowane będą projekty dotyczące:

 • typ A – dotyczące e-usług publicznych w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
 • typ B – dotyczące usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) wspierających dla e-usług publicznych,
 • typ C – dotyczące nowych rozwiązań IT w administracji, służących cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych,

2) wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów,

3) zakres wsparcia obejmuje w szczególności:a)  informatyzację procedur administracyjnych,
b)  zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
c)   upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów,
d)  elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi,
e)  zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich integracji,
f)   zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z platformą ePUAP,
g)  przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST,
h)  zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego,
i)   zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 133KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu (.pdf, 197 KB).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 104 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 23 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r . (.pdf, 1,7 MB)

***

Zmiana regulaminu


20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 986/17 (.pdf, 448 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu - przeczytaj komunikat

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. 

Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.pdf, 628 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 19 czerwca 2017 r.) (.pdf, 197 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.zip, 5,67 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 19 czerwca 2017 r) (.zip, 5,06 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 4,49 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 4,49 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.pdf, 133 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.pdf, 189 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.pdf, 1013 KB)

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu -Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.pdf,1MB )

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.pdf, 506 KB)

Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.xls, 274 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 236 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.)  (.pdf, 236 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.pdf, 784 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 19 czerwca 2017 r.) (.pdf, 369 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 369 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.pdf, 800 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 19 czerwca 2017 r.) (.pdf, 361 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 361 KB)

Załącznik nr 6c Porozumienie o dofinansowaniu Projektu (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.pdf, 744 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 216 r.)   (.pdf, 138 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 24 lipca 216 r.)  (.pdf, 138 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.) (.pdf, 186 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 189 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 369 KB) oraz Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 361 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 427 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 553 KB) - aktualizacja w dniu 19 lutego 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.