RPO 2.1.1.

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15
31.12.2015

Zakończony

01.03.2016

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
02.03.2016

W ramach konkursu złożono 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 47 721 473,98 zł.

Pobierz listę (PDF, 77KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 grudnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu

1) realizowane będą projekty dotyczące:

  • typ A – dotyczące e-usług publicznych w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
  • typ B – dotyczące usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) wspierających dla e-usług publicznych,
  • typ C – dotyczące nowych rozwiązań IT w administracji, służących cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych,

2) wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów,

3) zakres wsparcia obejmuje w szczególności:a)  informatyzację procedur administracyjnych,
b)  zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
c)   upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów,
d)  elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi,
e)  zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich integracji,
f)   zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z platformą ePUAP,
g)  przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST,
h)  zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego,
i)   zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 133KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu (.pdf, 197 KB).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 104 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu


7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. 

Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu (.pdf, 197 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.zip, 4,49 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 4,49 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 133 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 189 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1013 KB)

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu -Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach (.pdf,1MB )

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 506 KB)

Załącznik nr 1do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (.xls, 274 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 236 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.)  (.pdf, 236 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 369 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 369 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 361 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 361 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 138 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 186 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 189 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 369 KB) oraz Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 361 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 138KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 553 KB) - aktualizacja w dniu 19 lutego 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.