RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15
21.12.2015

Zakończony

04.02.2016

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej
Informacje nt. złożonych wniosków
17.03.2016

Informujemy, że w wyniku pozytywnie rozpatrzonego, przez IZ RPO WM, wniosku dotyczącego możliwości złożenia projektu po terminie naboru, z uwagi na problemy występujące w systemie e-RPO, na liście złożonych wniosków uwzględniono jeden dodatkowy projekt.

Pobierz listę (PDF, 35KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
16.03.2016

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach konkursu RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków, termin oceny formalnej zostaje przedłużony z 45 do 57 dni (tj. o 12 dni),z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej to  kwiecień 2016 r.

Pobierz listę (PDF, 40KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

  • 04.03.2016

    Komunikat w sprawie zmiany listy wniosków o dofinansowanie złożonychw ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15.

    Pobierz listę (PDF, 35KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
09.02.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15.

Postępując zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania naboru (tj. od 21 grudnia 2015 r. do 3 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 wpłynęły wnioski umieszczone na poniższej liście:

Pobierz listę (PDF, 293KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1  Promocja gospodarcza Małopolski.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 21 grudnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 lutego 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1)         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2)         jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3)         instytucje otoczenia biznesu,

4)         organizacje pozarządowe.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

1)     promocję oferty gospodarczej regionu,

2)     wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

3)     promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes,

w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

4)     wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu  terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 64 048 500 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis  wynosi 85%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7a do Regulaminu konkursu

Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 stanowiący Załącznik nr 7b do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi , (.pdf, 123 KB)
- data dodania: 18 grudnia 2015 r.
- data aktualizacji: 15 stycznia 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków , pod nr tel. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną  e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Ponadto dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

 Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.