RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19

30.04.2019

Planowany

od 31.05.2019 do 16.07.2019

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2019 r.   

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf 1,3 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 31 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 16 lipca 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf . 477 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 260 250,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

  • 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 467 KB).

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

a) Punkt Informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego), Fax (12) 29 90 941, email: fem@umwm.pl, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16 Tel. (12) 616 06 26, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

b) Punkt Informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego), email: fem_chrzanow@umwm.pl, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

c) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), email: fem_nowysacz@umwm.pl, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

d) Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego), email: fem_nowytarg@umwm.pl, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

e) Punkt Informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego), email:  fem_tarnow@umwm.pl, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.