RPO 3.4.5.

Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16

30.11.2016

Zakończony

01.03.2017

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
02.03.2017

Zakończyła się II runda naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo RPO WM na lata 2014-2020, typ A Bon na specjalistyczne doradztwo - konkurs nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16.

Postępując zgodnie z § 14 ust. 8 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania II rundy naboru (tj. od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r., do godziny 15.00) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 2 377 652,90 zł. Jednocześnie informuję, iż łącznie w obu rundach naboru wpłynęły 163 wnioski o dofinansowanie, w tym 2 z nich zostały wycofane. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach (z uwzględnieniem wniosków wycofanych) wynosi 2 940 480,90 zł, co stanowi 33,95 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej do pobrania:


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.02.2017

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo RPO WM na lata 2014-2020, typ A Bon na specjalistyczne doradztwo - konkurs nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16.

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 8 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania I rundy naboru (tj. od 31 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 wpłynęły 32 wnioskio dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 602 818,72 zł, co stanowi 6,96 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu

  Pobierz listę (PDF, 397KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD  stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 31 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego.

Warunek, dotyczący potwierdzenia w odpowiednim rejestrze faktu prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego musi zostać spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy, co Wnioskodawca potwierdzi oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadzić powinna do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP tj. nabywana usługa/usługi doradcza przyczyni się do poprawy konkurencyjności oraz produktywności np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe, techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Usługi będą dotyczyć następującego zakresu:

 1. monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
 3. uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Umową z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności, w tym również uzyskiwaniem ww. certyfikatów,
 4. optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,
 5. projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 6. wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
 7. instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka/ryzyk w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem
 8. wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 661 400 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • w przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze  maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.
 • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90 %.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

 • 50 % w stosunku do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą na usługi doradcze
 • 10 % w stosunku do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą de minimis.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr  8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl