RPO 4.1.1.

Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17

29.08.2017

Zakończony

06.12.2017

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmniejszoną wydajność systemu e-RPO występującą w ostatnim okresie oraz kierując się dobrem Wnioskodawców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do dnia 5 grudnia do godziny 15.00 naborów wniosków w ramach Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17).

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
09.08.2018

Na mocy Uchwały Nr 1368/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji dla konkursu RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17.

W związku z powyższym 31 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1369/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 215 KB), na mocy której wybrano do dofinansowania dodatkowo 3 projekty na łączną kwotę 37 649 565,28 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania projektów na kwotę 163 621 390,11 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 201 KB).

Ponadto 12 projektów na łączna kwotę wnioskowanego dofinansowania 110 438 369,86 zł, które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów.

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 209 KB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
09.08.2018

W wyniku ponownej oceny dokonanej przez IRP, projekt nr RPMP.04.01.01-12-1061/17, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” złożony przez Gminę Moszczenica w zakresie zaskarżonych kryteriów w ramach protestu, otrzymał łącznie 68 punktów, tj. 94,44% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 zostało ocenionych łącznie 19 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 274 059 759,97 zł.

Pobierz listę (PDF, 262KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 22.06.2018

  18 czerwca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 dla Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 274 059 759,97 zł.

  Wynik negatywny otrzymało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 180 370,49 zł.

  ***

  Zgodnie z kryteriami oceny Podziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych RPO WM, pięć spośród trzynastu kryteriów oceny merytorycznej stanowią kryteria porównawcze, spośród których cztery opierają się o Przedziały kwartylowe (.pdf, 754) - pobierz plik.

  Lista członków KOP (.pdf, 230 KB)

  Pobierz listę (PDF, 260KB)

Wyniki oceny finansowej
27.04.2018

23 kwietnia 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 dla Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 283 569 679,17 zł.

Wynik negatywny otrzymały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 18 383 173,51 zł

Pobierz listę (PDF, 301KB)

Wyniki oceny formalnej
08.03.2018

26 lutego 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 303 088 686,17 zł.

Wynik negatywny uzyskało 26 projektów na łączną kwotę dofinansowania 21 268 026,70 zł.

Pobierz listę (PDF, 301KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
07.12.2017

W ramach konkursu złożono 57 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 335 125 824,86 zł, co stanowi ok. 394,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 87KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Maj 2018 r.

Czerwiec 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

 • typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

84 986 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1087/18 (.pdf, 358 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs do kwoty 127 788 863,20 zł. Pierwotna kwota alokacji wynosiła 84 986 000,00 zł.

Podstawą modyfikacji jest Uchwała Nr 1073/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 22 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 24 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

Regulamin konkursu (.pdf, 792 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 15,7 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 408 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,91 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,15 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 700 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 792 KB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 780 KB)

Załącznik 6c Porozumienie o dofinansowaniu projektu (.pdf, 748 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 708 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 480 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w załączniku nr 6b do Regulaminu, natomiast wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu, dla państwowych jednostek budżetowych, został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 550 KB) - aktualizacja w dniu 27 listopada 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl