RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16

18.05.2016

Aktualny

od 17.06.2016 do 29.12.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
03.11.2017

24 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1712/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (.pdf, 305,51 KB)

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wynosi 65 820 000,00 zł.

Uchwałą nr 1712/17 ZWM z dnia 24.10.2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 1 090 512,09 zł.

Pobierz listę (PDF, 226KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
20.10.2017

Dotychczas pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty złożone przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 676 297,14 zł.

Pobierz listę (PDF, 331KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 11.09.2017

  Dotychczas pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty złożone przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania to 619 581,62 zł.

  Pobierz listę (PDF, 330KB)
 • 19.06.2017

  Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskał projekt nr RPMP.04.01.02-12-0597/16 złożony przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania to 443 644,42 zł.

  Pobierz listę (PDF, 328KB)

Wyniki oceny finansowej
03.11.2017

Dotychczas pozytywny wynik oceny finansowej uzyskało 7 projektów złożonych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 4 448 109,40 zł

Pobierz listę (PDF, 302KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 11.09.2017

  Dotychczas pozytywny wynik oceny finansowej uzyskały 2 projekty złożone przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania to 619 581,62 zł.

  Pobierz listę (PDF, 333KB)
 • 19.06.2017

  Pozytywny wynik oceny finansowej uzyskał projekt nr RPMP.04.01.02-12-0597/16 złożony przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania to 443 644,42 zł.

  Pobierz listę (PDF, 331KB)

Wyniki oceny formalnej
30.08.2017

W ramach naboru do dnia 28 sierpnia 2017 złożone zostało 11 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 19 453 561,22 zł.

Do dnia 28 sierpnia 2017 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę formalną dla 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 898 531,70 zł.

W trakcie procedury oceny formalnej pozostają 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 2 636 787,96 zł.

Natomiast 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 7 879 755 zł zostały wycofane w trakcie procedury oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 317KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 19.06.2017

  W ramach naboru do dnia 4 kwietnia 2017 złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 734 880 zł

  Do dnia 4 kwietnia 2017 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę formalną dla 1 projektu na łączną kwotę dofinansowania 1 030 837,30 zł

  Natomiast 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 7 879 755 zł zostały wycofane w trakcie procedury oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 311KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
17.11.2017

Do dnia 15 listopada 2017 r. w ramach konkursu złożono 12 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 20 131 234,76 zł, co stanowi ok. 30,6% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 68KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 04.09.2017

  Na dzień 31 sierpnia 2017 r. w ramach konkursu złożono 11 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 19 453 561,22 zł, co stanowi ok. 30% dostępnej alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 402KB)
 • 05.06.2017

  Na dzień 31 maja 2017 r. w ramach konkursu złożono 8 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 751 012,83 zł, co stanowi ok. 23,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 68KB)
 • 20.03.2017

  Na dzień 17 marca 2017 r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 734 880,00 zł, co stanowi ok. 14,8% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 294KB)
 • 22.12.2016

  Na dzień 20 grudnia 2016 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 865 000,00 zł., co stanowi ok. 9% dostępnej w ramach konkursu alokacji

  Pobierz listę (PDF, 163KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 17 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami. Celem Poddziałania 4.1.2 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu. Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania oraz wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 820 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

***

Uwaga

30 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 843/17 zmienił Regulamin konkursu oraz niektóre załączniki do Regulaminu konkursu Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 624 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 9 sierpnia 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 348 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r.) (.pdf, 348 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.zip, 13,7 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 29 maja 2017 r.)  (.zip, 10 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 10 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r.) (.pdf, 279 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 582 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 1,88 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r.) (.doc, 7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.zip, 2,15 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.zip, 2 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 612 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 477 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 784 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 613 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 616 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 452 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 452 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 18 maja 2016 r.) (.pdf, 156 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.