RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16

31.05.2016

Zakończony

01.09.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
07.09.2017

W dniu 29.08.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1388/17 (.pdf, 303 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 480/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO WM

Zaktualizował Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania (.pdf, 218 KB) w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16

oraz

Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania (.pdf, 255 KB) w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16

Na mocy ww. Uchwały ZWM:

 1. wykreślono trzy projekty nr RPMP.04.03.02-12-0263/16, RPMP.04.03.02-12-0246/16, RPMP.04.03.02-12-0248/16 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych subregionów,
 2. uzupełniono dofinansowanie dla projektu nr RPMP.04.03.02-12-0306/16,
 3. wybrano do częściowego dofinansowania trzy projekty: RPMP.04.03.02-12-0293/16, RPMP.04.03.02-12-0307/16, RPMP.04.03.02-12-0301/16, 
 4. wybrano do pełnego dofinansowania projekt nr RPMP.04.03.02-12-0211/16,
 5. zaktualizowano Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w związku z powyższymi zmianami.

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
19.06.2017

Aktualizacja informacja na temat wyników oceny merytorycznej projektów

W związku z rozpatrzeniem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty, została zakończona ocena merytoryczna projektu nr RPMP.04.03.02-12-0301/16 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 99 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 162 229 732,03 zł.

Negatywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 9 projektów na kwotę 9 751 645,67 zł.

Natomiast 1 projekt na kwotę dofinansowania 2 335 267,21 został wycofany w trakcie dokonywania oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 411KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 28.03.2017

  20 marca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 98 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 161 275 440,43 zł.

  Negatywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 10 projektów na kwotę 10 705 937,27 zł.

  Natomiast 1 projekt na kwotę dofinansowania 2 335 267,21 został wycofany w trakcie dokonywania oceny merytorycznej.

  Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 237 KB).

  Pobierz listę (PDF, 410KB)

Wyniki oceny finansowej
09.02.2017

6 lutego 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 109 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 174 458 112,92 zł.

Pobierz listę (PDF, 298KB)

Wyniki oceny formalnej
08.12.2016

7 grudnia 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 109 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 174 963 231,03 zł.  

Wynik negatywny uzyskało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 218 664,11 zł. Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 485 196,13 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 91KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
02.09.2016

W ramach konkursu złożono 121 wniosków (w tym 1 wniosek został wycofany) na łączną kwotę dofinansowania 205 796 749,94 zł.

Pobierz listę (PDF, 210KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 1 lipca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru) .

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

O dofinansowanie mogą starać się jedynie te podmioty, które przeszły wstępny etap weryfikacji projektów subregionalnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

60%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania oraz wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

131 640 000,00 zł (od dnia 28.03.2017)

Niezbędne dokumenty

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.


Załącznik nr 2 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

***

Uwaga

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 28 marca 2017 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do tej uchwały, §22 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 131 640 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści tysięcy 00/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM)           – 16 849 920,00 zł
 • Subregion tarnowski                                         – 28 302 600,00 zł
 • Subregion sądecki                                            – 33 699 840,00 zł
 • Subregion podhalański                                     – 20 799 120,00 zł
 • Małopolska Zachodnia                                      – 31 988 520,00 zł”

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z przyjęcia Uchwały Nr 965/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i wynikającego z niej przesunięcia środków w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 Regulaminu konkursu dla działania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR i dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs, w związku z rezygnacją z kolejnego naboru wniosków i rozdysponowaniem pozostałych środków, tj. 57 044 000,00 zł. (13 000 000,00 euro) w ramach niniejszego konkursu. Kurs zastosowany przy przeliczaniu alokacji, jest kursem z dnia ogłaszania konkursu (maj 2016 r.), tj. 4,388 zł.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała ZWM nr 481/17 z dnia 28 marca 2017 r. (.pdf, 432 KB)


Uwaga


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 15 listopada 2016 r. zmieniono Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku do Regulaminu konkursu dotyczącego Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w następujący sposób:
- w rozdziale Wymogi specyficzne do konkursu dla Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej – SPR RPO WM na lata 2014-2020, wiersz Załącznik nr 16 Inne załączniki wymagane dla konkursu, punkt 4 W przypadku realizacji projektu w obiekcie infrastruktury ochrony zdrowia należy dostarczyć – wykreśla się tiret drugi o brzmieniu: „opinię Wojewody w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 95 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) (w przypadku Wnioskodawców zobligowanych zapisami ustawy do uzyskania takiej opinii)”. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 ust. 1 – 2 Regulaminu konkursu dla działania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i tym samym zwolnienie Wnioskodawcy do dostarczenia opinii Wojewody w formie decyzji administracyjnej będzie stosowane w odniesieniu do wszystkich Wnioskodawców uczestniczących w konkursie, których dotyczy w/w ustawa. 
Wprowadzona zmiana ma zastosowanie także do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przed dniem jej wejścia w życie, a w odniesieniu do tych wniosków, do których dołączono opinię, nie będzie ona podlegać weryfikacji.
Uchwała ZWM nr 1687/16 z dnia 15 listopada 2016 r. (.pdf, 55 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 485 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.zip, 10,9 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 10,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 120 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 581 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.zip, 1,56 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 569 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 359 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 158 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 158 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 141 KB)

Załącznik nr 9 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 356 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 168 KB) - aktualizacja w dniu 20 lipca 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.