RPO 6.1.1.

Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty mniejszej skali

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16

01.03.2016

Zakończony

01.06.2016

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
17.06.2016

7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy Ojcowski Park Narodowy terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I.

Podejmując przedmiotową decyzję wzięto pod uwagę wyjaśnienie Wnioskodawcy, w którym uzasadnił on, iż niedotrzymanie terminu (i tym samym niezarejestrowanie wniosku w Systemie e-RPO do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15:00) wynikało z przyczyny niezależnej od Wnioskodawcy i niemożliwej do przewidzenia.

Przedmiotowy projekt został zarejestrowany w Systemie e-RPO w dniu 13 czerwca 2016 r.

W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu złożono 43 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 68 057 576,18 zł.

Pobierz listę (PDF, 85KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 06.06.2016

  W ramach konkursu złożono 42 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 67 387 555,10 zł.

  Pobierz listę (PDF, 85KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 maja 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru) .

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną projekty mniejszej skali (projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych min. 500 000,00 zł, max. 3 000 000,00 zł), dotyczące:

 1. realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych / realizacji prac związanych z pielęgnacją, konserwacją oraz restauracją zabytkowych parków i ogrodów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego – prace te muszą stanowić minimum 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 2. działań wymienionych poniżej, realizowanych wyłącznie jako część szerszego projektu infrastrukturalnego, związanego z realizacją prac przy zabytku nieruchomym:
  a) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz zabezpieczające przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego, obiektach muzealnych wpisanych do inwentarzy muzealnych, materiałach bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego oraz materiałach archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego,
  b) prace związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego (zabytkowych kolekcji i zbiorów), w szczególności wystawy wykorzystujące nowe technologie, m.in. dla tworzenia oferty uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnością, połączone z działaniami aktywizującymi społeczność wokół projektu. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie projekty o trwałości minimum 5 lat. Nie będą wspierane projekty jednorazowe,
  c) prace związane z rozwojem i udostępnieniem szlaków kulturowych,
  d) niezbędne prace w otoczeniu obiektu (rozumianym jako teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych).

Jednocześnie w indywidualnych przypadkach dopuszcza się logiczne i konieczne interwencje waloryzujące przestrzeń wokół zabytku w otoczeniu dalszym, polegające w szczególności na wprowadzeniu elementów małej architektury, oświetlenia oraz informacji o obiekcie, celem wyeksponowania wartości zabytku oraz poprawy warunków dla turystycznego i społecznego odbioru treści, jakie niesie zabytek.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 135 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania oraz w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 197 528,87 zł.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu


7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu (.pdf, 473 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.zip, 7,59 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 7,59 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 135 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 693 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,70 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 5,10 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 984 KB )

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 810 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 810 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 312 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 312 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 155 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 180 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 693 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 312 KB), natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 327 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 155 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 536 KB) - aktualizacja w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.