RPO 6.1.1.

Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16

01.03.2016

Zakończony

01.06.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
24.02.2017

23 luty 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 263/16 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali (.pdf,  219 KB).

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 wynosi 97 014 810,51zł (91 625 100,00 zł  z EFRR i 5 389 710,51 zł z BP).  

Uchwałą nr 263/16 ZWM z dnia 23 lutego 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 17 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz 1 projektu w niepełnej wysokości wnioskowanego dofinansowania na całkowitą kwotę dofinansowania  93 788 813,45 zł (91 625 100,00 z EFRR oraz 2 163 713,45 zł z BP).

13 projektów, które spełniły  kryteria oceny i  uzyskały  minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali (.pdf, 339 KB)

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali (.pdf, 215 KB)


Wyniki oceny merytorycznej
24.02.2017

17 lutego 2017. zakończono etap oceny merytorycznej dla 33 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 174 600 885,26 zł.

Natomiast wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania  10 777 458,69 zł.

Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 231 KB).

Pobierz listę (PDF, 428KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 04.01.2017

  W wyniku procedury odwoławczej zostały przekazane do dalszej oceny projekty, które pierwotnie zostały negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

  Mając na uwadze równe traktowanie wnioskodawców oraz uwzględniając zapisy art. 44.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: „Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu komisja oceny projektów sporządza protokół zawierający informację o przebiegu i wynikach oceny” informujemy, iż zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie projektu będzie możliwe po zakończeniu oceny również tych projektów, które w wyniku procedury odwoławczej zostały skierowane do dalszej oceny.

  Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 to luty 2017 roku.


Wyniki oceny finansowej
17.02.2017

W wyniku oceny projektów, dla których Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protesty od negatywnego wyniku oceny formalnej, 4 projekty zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny finansowej. W trakcie oceny finansowej pozostają 2 projekty.

W związku z powyższym aktualizuje się Listę wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny finansowej w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 197 626 786,06 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 7 998 289,59 zł.

Pobierz listę (PDF, 366KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 02.12.2016

  29 listopada 2016 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali.  

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 171 570 393,39 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania  7 998 289,59 zł.

  Pobierz listę (PDF, 242KB)

Wyniki oceny formalnej
03.02.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protesty  od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu dla następujących projektów:

 • RPMP.06.01.01-12-0115/16
 • RPMP.06.01.01-12-0159/16

Z uwagi na powyższe w wyniku oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 215 528 197,14 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskało 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 85 189 546,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 80KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 30.12.2016

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protesty  od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu dla następujących projektów:

  • RPMP.06.01.01-12-0162/16
  • RPMP.06.01.01-12-0165/16
  • RPMP.06.01.01-12-0177/16
  • RPMP.06.01.01-12-0178/16

  Z uwagi na powyższe w wyniku oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 203 496 130,33 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskało 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania 97 549 351,79 zł.

  Pobierz listę (PDF, 78KB)
 • 29.09.2016

  27 września 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali. 

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 179 769 097,57 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskało 22 projektów na łączną kwotę dofinansowania 121 579 706,15 zł.

  Pobierz listę (PDF, 75KB)
 • 11.08.2016

  9 sierpnia 2016 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach konkursu oraz wysoki stopień ich skomplikowania, przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 31 sierpnia 2016 r. włącznie.

 • 28.07.2016

  28 lipca 2016 r. decyzją Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, z uwagi na duża liczbę wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie formalnej, ich różnorodności oraz stopień skomplikowania, przesunięty został regulaminowy termin dokonania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie do dnia 12 sierpnia 2016 r.


Informacje nt. złożonych wniosków
05.08.2016

29 lipca 2016 r. Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 58, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protest Gminy Andrychów od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu pn. „Renowacja wnętrza zabytkowej kaplicy św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym” (numer wniosku: RPMP.06.01.01-12-0147/16) kierując wniosek do oceny kolejnych kryteriów formalnych przez Instytucję Organizująca Konkurs.

W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu złożono 54 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 316 571 335,04 zł.

Pobierz listę (PDF, 94KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 17.06.2016

  7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przywróceniu terminu do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów, dla następujących Wnioskodawców:

  • Gmina Biecz, projekt pt. „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów miasta Biecz w celu wzmocnienia jego funkcji turystycznej i kulturalnej”,
  • Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, projekt pt. „Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej”.

  Podejmując przedmiotową decyzję wzięto pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawców, w których uzasadniali, iż niedotrzymanie terminu (i tym samym niezarejestrowanie wniosków w Systemie e-RPO do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15:00) wynikało z przyczyn niezależnych od Wnioskodawców i niemożliwych do przewidzenia.

  Przedmiotowe projekty zostały zarejestrowane w Systemie e-RPO w dniu 9 czerwca 2016 r.

  W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu złożono 55 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 317 276 676,31 zł.

  Pobierz listę (PDF, 92KB)
 • 06.06.2016

  W ramach konkursu złożono 53 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 308 268 903,43 zł.

  Pobierz listę (PDF, 91KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 maja 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru) .

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną projekty większej skali (projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 3 000 000,00 zł, dla których maksymalna kwota wsparcia wynosi 8 000 000,00 zł), dotyczące:

 1. realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych / realizacji prac związanych z pielęgnacją, konserwacją oraz restauracją zabytkowych parków i ogrodów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego – prace te muszą stanowić minimum 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 2. działań wymienionych poniżej, realizowanych wyłącznie jako część szerszego projektu infrastrukturalnego, związanego z realizacją prac przy zabytku nieruchomym:
  a) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz zabezpieczające przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego, obiektach muzealnych wpisanych do inwentarzy muzealnych, materiałach bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego oraz materiałach archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego,
  b) prace związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego (zabytkowych kolekcji i zbiorów), w szczególności wystawy wykorzystujące nowe technologie, m.in. dla tworzenia oferty uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnością, połączone z działaniami aktywizującymi społeczność wokół projektu. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie projekty o trwałości minimum 5 lat. Nie będą wspierane projekty jednorazowe,
  c) prace związane z rozwojem i udostępnieniem szlaków kulturowych,
  d) niezbędne prace w otoczeniu obiektu (rozumianym jako teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych).

Jednocześnie w indywidualnych przypadkach dopuszcza się logiczne i konieczne interwencje waloryzujące przestrzeń wokół zabytku w otoczeniu dalszym, polegające w szczególności na wprowadzeniu elementów małej architektury, oświetlenia oraz informacji o obiekcie, celem wyeksponowania wartości zabytku oraz poprawy warunków dla turystycznego i społecznego odbioru treści, jakie niesie zabytek.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 135 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania oraz w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

97 014 810,51 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu


25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. 
Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 473 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.zip, 7,60 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 7,60 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 7,60 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 135 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 693 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 1,70 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.doc, 5,10 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.zip, 984 KB )

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 810 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 810 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 312 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 312 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 155 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 155 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 180 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 693 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 312 KB), natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 327 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 155 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 536 KB) - aktualizacja w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.