RPO 6.1.4.

Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18

26.04.2018

Zakończony

28.07.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
Wyniki oceny merytorycznej
23.01.2019

W dniu 14 grudnia 2018r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR. 

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 591 094,12 zł.

Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 1 210 971,05 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 221 KB)

Pobierz listę (PDF, 226KB)

Wyniki oceny finansowej
13.11.2018

13 listopada 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 8 023 006,66 zł .

Pobierz listę (PDF, 221KB)

Wyniki oceny formalnej
28.09.2018

27.09.2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 w ramach Poddziałania 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 8 064 087,41 zł.

Wynik negatywny w ramach oceny formalnej uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 6 346 828,02 zł.

Pobierz listę (PDF, 216KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
30.08.2018

6.08.2018r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18 dla Poddziałania 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR.

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 24 237 716,65 zł.

Tym samym od dnia 07.08.2018r. rozpoczął się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 360KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.08.2018

W ramach konkursu złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 217 012,61 zł., co stanowi ok. 356,5% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 48KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych pod warunkiem spełniania celów wynikających z zapisów Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318),
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. realizacji przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.), zgodnie z definicją określoną w §4 pkt 24 Regulaminu,
 2. dodatkowo, wyłącznie jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych – realizacji przedsięwzięć polegających na wsparciu infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsca postojowe wyposażone we wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno – gimnastyczne, parkingi).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 65%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 268 088,71 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 825/19 (.pdf, 511 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 2 213 389,13 zł, tj. do kwoty 6 481 477,84 zł oraz dodania przypisu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach, co wynika z Uchwały Nr 650/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 6 oraz §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 837 KB) - wersja obowiązująca od 25 kwietnia 2018 

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 14,61 MB) - wersja obowiązująca od 25 kwietnia 2018 r. z wyjątkiem załączników nr 2, 3 i 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 497 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,22 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,64 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,16 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 603 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,28 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 692 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 473 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 518 KB)

Załącznik nr 10 Instrukcja znakowania szlaków turystycznych (.pdf, 6,22 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl