RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17

31.10.2017

Zakończony

27.01.2018

Wyniki naboru

Wyniki oceny finansowej
05.09.2018

W dniu 30.08.2018 r. Instytucja Rozpatrująca Protest w swoim rozstrzygnięciu uwzględniła protest Wnioskodawcy projektu nr RPMP.06.03.01-12-0040/18 od negatywnej oceny finansowej. W związku z powyższym projekt został skierowany do oceny na etapie oceny merytorycznej.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 135 618 474,65 zł.

Pobierz listę (PDF, 349KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.08.2018

  26 lipca 2018 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 55 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 130 218 757,92 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 21 551 440,78 zł, natomiast jedno zadanie zostało wycofane przez Wnioskodawcę.

  Pobierz listę (PDF, 445KB)

Wyniki oceny formalnej
17.09.2018

Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.) skierowała poniższe projekty na etap oceny formalnej.

Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektu
RPMP.06.03.01-12-0058/18 Gmina Czarny Dunajec Rozwój oferty turystycznej Gminy Czarny Dunajec w oparciu o unikatowe zasoby przyrodnicze – torfowiska wysokie
RPMP.06.03.01-12-0072/18 Fundacja Sądecka Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Subregionie Sądeckim

W toku przeprowadzonej oceny na etapie formalnym ww. projekt uzyskał pozytywny wynik.

Tym samym na etapie oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 68 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 162 142 464,86 zł.
Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 245 080,32 zł.

Pobierz listę (PDF, 444KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 13.06.2018

  W dniu 5 czerwca 2018r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 66 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 156 701 193,15 zł.

  Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 245 080,32 zł

  Pobierz listę (PDF, 340KB)
 • 18.04.2018

  17 kwietnia 2018 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

  W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 71 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 177 369 010,78 zł.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 33 066 591,41 zł.

  Jeden projekt na łączna kwotę dofinansowania 2 864 932,94 zł został wycofany z procedury oceny.

  Tym samym od 18 kwietnia 2018 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

  Zobacz wyniki weryfikacji wymogów w zakresie warunków formalnych dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 (.pdf, 452 KB)

 • 16.02.2018

  Informacja ws. rozpoczęcia procedury oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków w konkursie dla Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR (RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17) - przeczytaj komunikat (.pdf, 412 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
30.01.2018

W ramach konkursu złożono 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 213 300 535,13 zł, co stanowi ok. 497,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 64KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.
Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

sierpień/wrzesień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 listopada 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi wewnętrzne. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75% (z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis). Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 000 000,00 zł – Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 841 500,68 zł

Niezbędne dokumenty

3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1210/18 (.pdf, 574 KB), dokonał zmian w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR (RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17) – w ten sposób że Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin KOP, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany Regulaminów KOP, stanowiących załączniki do Regulaminów konkursów, poprzez modyfikację zapisów §4 Ocena merytoryczna, ust. 7, pkt 1), wprowadzając zasadę, zgodnie z którą, osoby oceniające w pierwszej kolejności przeprowadzają pełną ocenę w systemie logicznym, tj. w ramach wszystkich kryteriów merytorycznych, zerojedynkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do danego Regulaminu konkursu. Natomiast w sytuacji przyznania oceny NIE – w którymkolwiek z kryteriów logicznych, przeprowadza się dalszą ocenę wszystkich kryteriów logicznych w ramach oceny merytorycznej (tak/nie), oraz wszystkich kryteriów punktowych dla których przyznanie 0 punktów eliminuje projekt z dalszej oceny.

***

Uwaga!

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

Uwaga!

11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej - przeczytaj komunikat!

***

Uwaga! 

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 223/18 (Uchwała w pdf) zmienił część dokumentacji do konkursu do poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR - przeczytaj komunikat.

Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie.

***

Uwaga!

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 545/18 (.pdf, 537 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy doprecyzowania § 37, w zakresie dokumentów, bez których możliwy jest wybór projektu do dofinansowania oraz dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność.

Modyfikacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) wynika z faktu, iż w odpowiedzi na zmiany zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER), 11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające polskie rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej:

 • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Przeczytaj komunikat

***

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 79/18 zmienił Regulamin konkursu do poddziałania 6.3.1. - przeczytaj komunikat.

Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie.

Regulamin konkursu (.pdf,754 KB) - aktualizacja 29.03.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,751,9 KB) - aktualizacja 15.02.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,751,9 KB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,753 KB) - wersja obowiązująca do 17.01.2018 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 31,5 MB) - aktualizacja 15.02.2018 r

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu  (.zip, 31,53MB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 31,5MB) - wersja obowiązująca do 17.01.2018 r.

Załącznik nr 1 Kryteria oceny  (.pdf,1,44 MB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 1,21 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,96 MB) - aktualizacja 29.03.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,95 MB) - wersja obowiązująca do 28.03.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 1,94 MB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11,04 MB) - aktualizacja 29.03.2018 r.

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,9 MB) - wersja obowiązująca do 28.03.2018 r.

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (.doc, 12,9 MB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r. 

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,2 MB) - aktualizacja 29.03.2018 r.

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,1 MB) - wersja obowiązująca do 28.03.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 826 KB) - aktualizacja 3 lipca 2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 707 KB) - aktualizacja 15.02.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 690,23 KB) - wersja obowiązująca do 14.02.2018 r.

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu  (.pdf, 15,97 MB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  (.pdf, 15,94 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 706,37 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu  (.pdf, 483,91 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie  (.pdf, 513,97 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 968 KB) - aktualizacja w dniu 8 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 0 616, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail:  fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.