RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15

29.06.2015

Zakończony

30.12.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków oraz zwiększeniu kwoty alokacji w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dotyczącego Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic. Nabór wniosków dla obu konkursów kończy się 29 grudnia 2016 roku o godz. 15:00.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
08.06.2017

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 848/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynosi 709 408 298,54 zł.

Dotychczas, na mocy Uchwał nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 r., nr 1025/16 z dnia 5 lipca 2016 r. oraz nr 425/17 z dnia 21 marca 2017 r. wybrano do dofinansowania 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 300 827 560,73 zł.

Uchwałą nr 848/17 ZWM z dnia 30 maja 2017 roku, dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 1 kolejny projekt, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 25 412 531,40 zł.

Pobierz listę (PDF, 335KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
08.06.2017

W ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskało 11 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 326 240 092,13 zł.

Pobierz listę (PDF, 314KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 28.03.2017

  10 marca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne.

  Elementem oceny merytorycznej jest ocena finansowa w ramach której oceniono 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 133 414 079,35 zł.

  Następnie, pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 133 414 079,35 zł.

  Łącznie w ramach oceny projektów w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dokonano oceny merytorycznej 10 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 300 827 560,73 zł.

  Pobierz listę (PDF, 289KB)
 • 16.05.2016

  29 kwietnia 2016 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Wynik pozytywny uzyskały 3 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 156 635 746,49 zł.

  Pobierz listę (PDF, 183KB)

Wyniki oceny finansowej
08.06.2017

W ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynik pozytywny na etapie oceny finansowej uzyskało 11 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 326 240 092,13 zł.

Pobierz listę (PDF, 312KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 11.04.2016

  Do 31 marca 2016 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 2 złożonych projektów na łączną kwotę dofinansowania 142 610 746,52 zł.

  Jeden projekt jest w trakcie oceny finansowej na łączną kwotę dofinansowania 14 024 999,97 zł.

  Pobierz listę (PDF, 311KB)

Wyniki oceny formalnej
08.06.2017

W ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskało 11 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 326 240 092,13 zł.

Pobierz listę (PDF, 312KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.03.2016

  Do dnia 18 marca br. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę formalną dla 3 złożonych projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic, na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

  Pobierz listę (PDF, 77KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.01.2017

W ramach konkursu złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 322 086 347,02 zł, co stanowi ok. 45% dostępnej alokacji.

Pobierz listę (PDF, 172KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 03.10.2016

  Według stanu na dzień 30 września 2016 r. nie wpłynął  żaden nowy wniosek o dofinansowanie projektu. 

  Dotychczas w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

 • 15.07.2016

  Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., w odpowiedzi na nabór nie wpłynął  żaden nowy wniosek o dofinansowanie projektu.

  Dotychczas w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

 • 05.04.2016

  Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. nie wpłynął  żaden nowy wniosek o dofinansowanie projektu. 

  Dotychczas w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

 • 12.01.2016

  Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15, nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa do dnia 29 grudnia 2016 r. do godziny 15:00, a kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 709 408 298,54 zł.

  Pobierz listę (PDF, 205KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 lipca 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 grudnia 2016 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • miasta na prawach powiatu - wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego,
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie, gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, działając przy tym w porozumieniu z Województwem Małopolskim zawartym w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Infrastruktura towarzysząca obejmuje elementy realizowane w połączeniu z projektami dotyczącymi budowy i przebudowy dróg oraz obiektów inżynieryjnych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załącznik nr 4 do Regulaminu(.pdf, 97 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%, przy czym poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych do 95%, w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

709 408 298,54 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu


Zmiana regulaminu

3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1641/16 (.pdf, 165 KB) dokonał zmian w Regulaminie konkursu i niektórych załącznikach.

Zmiany dotyczą: 

1. rezygnacji z obowiązku dysponowania na tym etapie ostatecznym pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych lub Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (dokumenty te należy dostarczyć na etapie pierwszego wniosku o płatność),

2. zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej, 

3. aktualizacji załączników w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów: Załącznika nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Załącznika nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, 

4. zmiany załączników:
–Załącznika nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej – w zakresie wprowadzenia uproszczeń w zasadach weryfikacji trwałości finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów w zakresie wymaganego układu sporządzanych prognoz finansowych, a także wymaganych do przedłożenia dokumentów finansowych,
–Załącznika nr 4 Kryteria oceny – w zakresie zmian Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic dokonanej przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,
–Załącznika nr 5 Regulamin KOP – w zakresie dostosowania Karty Oceny Projektów do zmienionych Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, 
–Załącznika nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu oraz Załącznika nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – w zakresie wprowadzenia obowiązku dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych lub Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, na etapie pierwszego wniosku o płatność, nie będącego wnioskiem sprawozdawczym, jako dokumentów warunkujących dokonanie wypłaty środków.

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.


8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 311/2016 przyjął zmianę Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu beneficjentów oraz aktualizacji niektórych załączników.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.)  (.pdf, 336 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.)  (.pdf, 435 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 173 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 176 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 598 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 598 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 598 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 1,57 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.)  (.pdf, 1,57 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 830 KB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 830 KB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.doc, 12,5 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.doc, 12,5 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.doc, 1,17 MB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.doc, 1,17 MB)

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 553 KB )

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 553 KB )

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 530 KB)

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 530 KB )

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 97 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 29 czerwca 2015 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 97 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.)  (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do  6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 29 czerwca 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 224 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 6 Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 293 KB)

Załącznik nr 6 Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 293 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 132 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 132 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 132 KB)

Załącznik nr 8 Wskaźniki adekwatne dla konkurs (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r.)(.pdf, 144 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.zip, 12,4 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.zip, 12,4 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 24 lipca 2016 r.)  (.zip, 3,35 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.zip, 3,35 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiazująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.zip, 5 MB)

Zobacz również

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 – Drogi regionalne (.pdf, 137 KB)

Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 598 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 311 KB), natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 325 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 427 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 267 KB) -aktualizacja w dniu 4 września 2015 r. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.