RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

19.04.2016

Zakończony

23.04.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
04.11.2016

3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 1639/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zmienione zostało brzmienie Załącznika do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w ten sposób, że zgodnie z pismem Starosty Myślenickiego z dnia 28 października 2016 r., znak ZDP-U-43/I/2016, Powiat Myślenicki rezygnuje z realizacji projektu nr RPOWM/SPR/KOM/2015/7.1.3/8 pn. Poprawa dostępności gminy Siepraw do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych K1942 Krzyszkowice p. wieś, K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice i K1947 Siepraw-Kawęciny wraz z obiektami inżynieryjnymi, a część przewidzianego dla niniejszego przedsięwzięcia dofinansowania przenosi na wsparcie projektu nr RPOWM/SPR/KOM/2016/7.1.3/2 pn. Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych K1977 ul. J. Piłsudskiego, K1974 ul. Zdrojowa i K1928 Myślenice – Wiśniowa wraz z obiektami inżynieryjnymi.

Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 7.1.3.

Pobierz listę (PDF, 453KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 19.05.2016

  Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne– SPR w dniu 19 maja 2016 r. dla subregionów: Małopolski Zachodniej, Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

  Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 6 maja 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej), 9 maja 2016 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 10 maja 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 11 maja 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 13 maja 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

  Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 7.1.3.

  Pobierz listę (PDF, 340KB)

Wyniki oceny formalnej
28.04.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Kwalifikacji podlegało 8 kart. Wynik warunkowo pozytywny (oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały wszystkie karty projektów:

 1. Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 208 KB)
 2. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 208 KB)
 3. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 208 KB)
 4. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 192 KB)
 5. Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 208 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 64KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
27.04.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 7.1.3 prowadzonego w dniach 19-22 kwietnia 2016 r. złożono łącznie 8 kart projektów w 5 subregionach:

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 204 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 208 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 208 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 192 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 208 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 62KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektu

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 19 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 7.1.3 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typu projektu: budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

W ramach niniejszego naboru można składać wyłącznie karty projektów dotyczące przedsięwzięć z zakresu podejmowania inwestycji w drogi powiatowe stanowiące bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub planowanymi terenami inwestycyjnymi, które to tereny będą finansowane z innych źródeł niż CT 3 (np. środków własnych beneficjenta). Pod pojęciem terenów inwestycyjnych należy rozumieć strefy aktywności gospodarczej zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Tereny te powinny powstać w bieżącym okresie programowania UE, w przeciwnym razie projekt dotyczący drogi lokalnej w ramach CT 7 automatycznie staje się niekwalifikowalny.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 140 266 978,00 PLN,

w tym:

 1. dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 43 368 423,52 PLN
 2. dla Subregionu tarnowskiego: 24 803 462,24 PLN
 3. dla Subregionu sądeckiego: 26 982 528,48 PLN
 4. dla Subregionu podhalańskiego: 17 774 711,81 PLN
 5. dla Małopolski Zachodniej: 27 337 851,96 PLN

W ramach Poddziałania 7.1.3 nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 75%

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.