RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17

16.08.2017

Zakończony

21.11.2017

Uwaga !

Dnia 16 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 1304/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru nr RPMP.08.06.01-IP.02 12-069/17 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, zmienionej Uchwałą nr 1613/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2017 roku.

We wzorach umów o dofinansowanie projektów stanowiących załącznik nr 7
i nr 8 do Regulaminu konkursu RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Usunięcie zapisów odnoszących się do „Podręcznika kwalifikowania wydatków” i zastąpienie go „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 2. Zmianie definicji: „dofinansowanie”, „Przerwanie biegu terminu”, „Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie”.
 3. Dodaniu definicji: „Powierzający”.
 4. Usunięcie zapisów odnoszących się do „wytycznych programowych”.
 5. Zaktualizowanie publikatorów przywoływanych aktów pranych.
 6. Wydłużenie okresu składania drugiego i kolejnych wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem do 15 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 7. Przesunięcie terminu przekazywania do IP za pomocą systemu SL2014 aktualnego harmonogramu realizacji zadań merytorycznych do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny.
 8. Rezygnacji z konieczności podpisywania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta.
 9. Ustalenie minimalnego zakresu opisu dokumentu księgowego.
 10. Wprowadzenie zastosowania korekty finansowej w przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych.
 11. Doprecyzowanie zapisów w zakresie trwałości projektu.
 12. Dodanie do logotypu Województwa Małopolskiego barw RP wraz z nazwą „Rzeczpospolita Polska”. Ponadto w treści ww. umów wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym.

W załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dodanie zapisów dotyczących procedury wycofania protestu.
 2. Wprowadzeniu zapisów dotyczących zawieszenia biegu terminu na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu.
 3. Dodanie zapisów w zakresie konieczności wyjaśnienia przebiegu procesu oceny wniosków.
 4. Dodanie terminu na uzupełnienie protestu lub wniesienie poprawek.
 5. Zaktualizowanie publikatorów przywoływanych aktów prawnych.

Wzory zmienionych dokumentów znajdują się w zakładce niezbędne dokumenty.

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17, dotyczącego Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków kończy się 20 listopada 2017 roku o godzinie 15.00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 roku

Wyniki naboru

Wyniki naboru
16.03.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 marca 2018 roku uchwałą nr 408/18 przyjął listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMP.08.06.01.IP.02-12-069/17.
Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista

Informacja o składzie KOP


Informacje nt. złożonych wniosków
21.11.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.08.06.01 IP.02-12-069/17 wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 236 629,99 zł co stanowi 11,27 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 282KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: 18 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu  mogą ubiegać się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe. Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typem projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w typie projektu A, Poddziałania 8.6.1, oznacza przygotowanie uczestników projektów (pracowników) do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia poprzez udzielenie dostosowanego do potrzeb pracowników wsparcia o charakterze szkoleniowym. Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

- działania o charakterze szkoleniowym,

- modyfikowanie/modernizowanie stanowisk pracy (w tym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy),

- działania doradcze mające na celu dostosowanie udzielanego wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,67 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 19 849 389,01 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 01/100 złotych w tym:

wsparcie finansowe EFS – 17 759 979,10 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć i 10/100 złotych);wsparcie krajowe - 2 089 409,91 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć i 91/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 10 października 2017 r.) (pdf. 887 KB);

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.) (pdf. 887 KB);

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (pdf. 494 KB);

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (pdf. 701 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (pdf. 1,21 MB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu eRPO (pdf. 350 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami (pdf. 2,45 MB); 

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (pdf. 442 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (ZIP. 2,81 MB); - wzór obowiązujący do 15 marca 2018 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (umowa standardowa) (pdf. 3.6 MB); - wzór obowiązujący od 16 marca 2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (ZIP. 2,47 MB); - wzór obowiązujący do 15 marca 2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (pdf. 3,1 MB) - wzór obowiązujący od 16 marca 2018 r.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu (pdf. 646 KB);

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza (pdf. 582 KB); - wzór obowiązujący do 15 marca 2018 r.

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza  (pdf. 369 KB); - wzór obowiązujący od 16 marca 2018 r.

Załącznik nr 11 - Diagnoza na potrzeby konkursu (pdf. 1,34 MB);

Załącznik nr 12 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego e-RPO (pdf. 940 KB); 

Załącznik nr 13 - Wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach (pdf. 519 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (jw.).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 446 KB) - aktualizacja w dniu 7 listopada 2017 r.

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl  

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl