RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17

30.11.2017

Zakończony

06.02.2018

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
17.07.2018

Uwaga !!!

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1557/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonał zmiany listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 Regionalny Program Zdrowotny: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę polegająca na uwzględnieniu na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania, wniosku nr RPMP.08.06.02-12-0185/18 znajdującego się poprzednio na liście rezerwowej w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dot. RPZ Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania - RPZ - Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

17.07.2018 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 17 lipca 2018 roku przyjął uchwałą nr 1293/18 listę podstawową projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 1 projekt został rekomendowany do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej w plikach do pobrania:

Informacja o składzie KOP

Lista projektów wybranych do dofinansowania - RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat 

15.05.2018
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 maja 2018 roku uchwałą nr 797/18 przyjął listę podstawową projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 4 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej w plikach do pobrania:

Informacja o składzie KOP

Lista projektów wybranych do dofinansowania - RPZ - Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej


Informacje nt. złożonych wniosków
06.02.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności gospodarczej 8.6.2. Programy zdrowotne Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, numer naboru - nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 25674650,35 zł, co stanowi ok. 286% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego  konkursu. 

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 336KB)

Informacje o naborze

Uwaga !!!

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1556/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17.

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę kwot środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) tj. zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat oraz zwiększenie środków na realizację projektów dot. RPZ Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.

Uwaga !!!
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 898/18 z dnia 24 maja 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu Konkursu. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów załączników nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne Aktywizacja zawodowa do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku.

Zmienione załączniki znajdują się w sekcji niezbędne dokumenty.


Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 168/18 z dnia 6 lutego 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 dla Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

W Regulaminie konkursu dokonano następujących zmian:

1) W Regulaminie konkursu zaktualizowano datę w Podrozdziale 1.3 ust. 2 lit. h dotyczącą zaktualizowanych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

2) We Wzorze umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) – załącznik nr 7 – doprecyzowano zapisy w zakresie: upubliczniania zapytania ofertowego w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy, formy kontroli projektu. W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zaktualizowano załącznik dotyczący Zasad przetwarzania danych osobowych oraz załącznik dotyczący wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do SL 2014. Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

3) We Wzorze umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) – załącznik nr 8 – doprecyzowano zapisy w następującym zakresie: w zakresie: formy kontroli projektu. W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zaktualizowano załącznik dotyczący Zasad przetwarzania danych osobowych oraz załącznik dotyczący wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do SL 2014. Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

4) W Regulaminie pracy Komisji pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaktualizowano:

 • Załącznik nr 2a – Wzór Oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Eksperta,
 • Załącznik nr 2b – Wzór Oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOP - Pracownika IOK,
 • Załącznik nr 2c – Wzór Oświadczenia o poufności obserwatora.

Zmiana powyższych wzorów była niezbędna w zakresie oświadczeń bezstronności KOP, które dostosowano do zapisów obowiązujących Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, które wskazują, że zasada bezstronności osób uczestniczących w wyborze projektów dotyczy ich relacji z wszystkimi wnioskodawcami i ewentualnymi partnerami biorącymi udział w konkursie.


Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM oraz kryterium wyboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji dwóch regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu.

Każdy projekt może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego, programu polityki zdrowotnego (RPZ) spośród programów stanowiących załączniki do regulaminu konkursu, tj.:

 1. Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej (Załącznik nr 12a)  bądź
 2. Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat (Załącznik nr 12b).

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają warunki uczestnictwa we właściwym wybranym regionalnym programie zdrowotnym (RPZ), stanowiącym Załącznik 12a bądź 12b do Regulaminu konkursu. Szczegółowy opis sposobu rekrutacji, grup docelowych poszczególnych etapów wsparcia musi być zgodny z treścią wybranego RPZ-u.

Działania, jakie można zaplanować w ramach realizacji projektu:

 1. Usługi zdrowotne niezbędne do realizacji RPZ;
 2. Zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania  ze wsparcia;
 4. Działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5. Działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skierowane w szczególności do:
 • podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • kadr POZ lub
 • lekarzy orzeczników ZUS,

prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

6.   Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Załącznik nr 7 Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 907 482,40  zł, w tym:

 • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej wynosi 5 271 656,63 zł;
 • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat wynosi 2 635 825,77 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 658 KB) - wersja obowiązująca od 28 sierpnia 2018 r.

Regulamin Konkursu  (.pdf, 996 KB) - wersja obowiązująca od 6 lutego 2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 980 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 563 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 815 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1 114 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (.pdf, 489 KB)

Załącznik nr 5 - Regulamin KOP wraz z załącznikami  (.7z, 2,5 MB) - wersja obowiązująca od 6 lutego 2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 2 678 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 592 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf 3,14 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 7 Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.7z, 2 895 KB) - wersja obowiązująca od 6 lutego 2018 r.

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 3 402 KB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami (.pdf 2,54 MB) - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.

Załącznik nr 8 Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami   (.7z, 2 938 KB) - wersja obowiązująca od 6 lutego 2018 r.)

Załacznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (.pdf, 2 961 KB)

Załącznik nr 9 Wzór umowy partnerskiej (.doc, 11 843 KB)

Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 647 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO (.pdf, 1 003 KB)

Załącznik nr 12a Regionalny Program Zdrowotny Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej (.pdf, 363 KB)

Załącznik nr 12b Regionalny Program Zdrowotny Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat. (.pdf, 1 774 KB)

Załącznik nr 13 Aktywne podmioty gospodarcze z siedzibą firmy na terenie województwa małopolskiego (.pdf, 1,7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 (pdf. 815 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Aktualny wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi  Załącznik nr 7 (7z., 2.9 MB) oraz Załącznik nr 8  (pdf. 3 MB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 (pdf, 647 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 610 KB) - z dni 18 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.