RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16

26.02.2016

Zakończony

30.04.2016

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej
27.06.2016

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Typ rojektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe – konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

W ramach naboru dokonano oceny formalnej 127 wniosków, spośród których 110 spełniło kryteria oceny formalnej (zostało ocenionych pozytywnie). 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach poprawnych formalnie (przekazanych do oceny merytorycznej) wynosi 176 007 921,20 zł, co stanowi 261,94% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 465KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
24.05.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2. AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe (Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia) – konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs

nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 wpłynęło 128 wniosków o dofinansowanie (w tym jeden został wycofany).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 196 009 113,79 zł, co stanowi 291,71% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu (ww. kwota nie uwzględnia wycofanego wniosku).

Pobierz listę (PDF, 441KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2016 r.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu (z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie):

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w konkursie są:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
  - osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest możliwe, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i  rodzin objętych wsparciem, takich jak:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
 • usługi aktywnej integracji
 • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej  
 • wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ
 • usługi społeczne

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu (Podrozdział 2.3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 67 193 947,23 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami , w szczególności:

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 492 KB) - aktualizacja w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11 (parter), 31-358 Kraków, czynnym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl