RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

RPMP.09.01.02-IP-12-023/17

28.02.2017

Zakończony

11.05.2017

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
12.05.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 wpłynęło 99 wnioskówo dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 150 991 653,92 zł co stanowi 231,06 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków

Pobierz listę (PDF, 378KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem:erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu (z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie):

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w konkursie są:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest możliwe, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

IOK zaleca, aby działania przewidziane dla środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowiły uzupełnienie wsparcia kierowanego do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
 • usługi aktywnej integracji;
 • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej;
 • wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ;
 • usługi społeczne

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu (Podrozdział 2.3).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 65 347 147,23 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 883 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów(.pdf, 395 KB),

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 535 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 1 MB), 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 325 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 414 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf, 1,2 MB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 1,1 MB),

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie(.pdf, 500 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 481 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2(.pdf, 541 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 13 Lista powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi  (.pdf, 264 KB)

Załącznik 14 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorych psychicznie (.pdf, 553 KB)

Załącznik 15 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie  (.pdf 523 KB)

Załącznik 16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFS (.pdf 440 KB)

Załącznik 17 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej (.pdf 813 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).