Delegowanie przedstawicieli do prac w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
11.02.2015

10 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020, przyjął skład podmiotów delegujących przedstawicieli do prac w Komitecie, a także kryteria, które powinni spełniać przedstawiciele tych podmiotów.

Zadania Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej (IZ) programem i przez nią jest powoływany zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Odpowiada on za:

  • systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
  • analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
  • konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez IZ;
  • przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Skład Komitetu Monitorującego

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Kryteria, które powinni spełniać przedstawiciele podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego:

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020” Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnymi Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 określiła kryteria, które powinni spełniać przedstawiciele podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Komitetu:

  1. Dysponowanie wiedzą na temat obszarów objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  2. Doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków UE lub w dziedzinach będących bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  3. Doświadczenie w zakresie udziału w pracach innych komitetów monitorujących/ sterujących/podobnych gremiach we wcześniejszych okresach programowania.
  4. Dyspozycyjność.

Zespół ds. Wsparcia Procesowego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM