Dotacje dla gmin na działania rewitalizacyjne

28.01.2016
Przedstawiamy wstępne założenia konkursu dotacji dla małopolskich gmin na przygotowanie do realizacji działań rewitalizacyjnych.

Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w I kwartale tego roku pod warunkiem podpisania przez Ministerstwo Rozwoju umowy z Województwem Małopolskim

Województwo Małopolskie finalizuje prace związane z przystąpieniem do organizacji, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, konkursu dotacji na projekty polegające na przygotowaniu gmin do realizacji działań rewitalizacyjnych finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. W każdym z 16 regionów ogłaszane będą konkursy dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy.

Prace nad zasadami organizacji konkursu oraz przyznawania dotacji są na etapie ostatnich uzgodnień, dlatego prezentujemy wstępne założenia konkursu dotacji.

Cel konkursu

Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

Adresatami konkursu będą gminy z terenu województwa małopolskiego. W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej.

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe wymagania dotyczące programów rewitalizacji określone są na stronie www.rpo.malopolska.pl/czesto-zadawane-pytania#pyta...

Finansowanie

Maksymalna wartość dofinansowania dla gminy wynosić będzie do 150 tys. zł. Gminy wnioskujące o dotację zobowiązane są do zapewnienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

Dotacjobiorca otrzyma środki jako refundację poniesionych wydatków po złożeniu sprawozdania końcowego i uzyskaniu pozytywnej oceny opracowanego/ zaktualizowanego w ramach projektu programu rewitalizacji. Do oceny przekazywany jest program rewitalizacji przyjęty przez radę gminy.

W przypadku uzyskania dotacji, za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do terminu, który zostanie określony w regulaminie konkursu.

Za koszty kwalifikowalne uznane zostaną wydatki spełniające łącznie następujące warunki:

  1. są niezbędne do realizacji projektu;
  2. dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej, czyli zapewniające realizację zadań na wysokim poziomie merytorycznym przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych;
  3. poniesione zostaną przez Wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 r. i nie później niż do dnia, który zostanie określony w regulaminie konkursu;
  4. wykazane będą w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację;
  5. zostaną potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów;
  6. poniesione zgodnie z postanowieniami umowy.

Za koszty kwalifikowalne zostaną uznane:

  1. wydatki związane z opracowaniem analiz, ekspertyz, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów);
  2. wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych);
  3. wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad opracowywaniem/ aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych);
  4. koszty zarządzania projektem (do wysokości 10% wartości dofinansowania).

Zachęcamy, aby prowadzić prace nad opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków w ramach konkursu dotacji. Znacząco ułatwi to prace nad dokumentacją konkursową i przyspieszy proces opracowywania dokumentów, będących podstawą do prowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie gmin.

JST, które otrzymają dotację na przygotowanie lub aktualizację programu rewitalizacji będą zobowiązane do ponoszenia wydatków zgodnie z procedurą.