Drugi nabór projektów subregionalnych

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
02.06.2014

Od 2 czerwca do 15 lipca br. (termin przedłużony) trwa ponowny nabór do Banku Projektów Regionalnych (BPR) przedsięwzięć, które potencjalnie mogą zostać wybrane do realizacji w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju 2014-2020.

Propozycje przedsięwzięć należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie karty projektu (do pobrania tutaj) na adres: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami naboru (załącznik nr 2) dostępnymi tutaj.

Przesłanie projektu do BPR zostanie każdorazowo potwierdzone za pośrednictwem maila na adres zwrotny wnioskodawcy. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia prosimy uprzejmie o telefon na nr 12 29 90 644.

Przeprowadzenie ponownego naboru projektów subregionalnych – po zakończeniu II edycji posiedzeń forów subregionalnych jest uzasadnione potrzebą określenia aktualnego popytu na realizację przedsięwzięć w obszarach planowanych do wsparcia w ścieżce subregionalnej zgodnie z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia:

  • dezaktualizacji informacji, na bazie których prowadzony był I nabór w 2012 r. oraz aktualizacji informacji o uwarunkowaniach w poszczególnych obszarach wsparcia,
  • pozyskania danych źródłowych (przed ostatecznym zatwierdzeniem RPO) dotyczących realnych planów inwestycyjnych w czasie umożliwiającym ewentualną weryfikację wartości wskaźników ujętych w RPO,
  • ewentualnej rezygnacji (przed ostatecznym zatwierdzeniem RPO) z realizacji danego typu interwencji w ścieżce subregionalnej lub ograniczenia zakładanej alokacji – w przypadku stwierdzenia wyraźnego braku zainteresowania ze strony projektodawców.

Istnieje ponadto potrzeba określenia zróżnicowań subregionalnych w popycie na realizację przedsięwzięć w poszczególnych obszarach tematycznych – co powinno być pomocne dla forów subregionalnych podczas ewentualnej „giełdy” alokacjami i znaleźć odzwierciedlenie w podziale środków pomiędzy subregiony w zakresie poszczególnych priorytetów inwestycyjnych (zakładając jednocześnie, że w obszarach, w których tego typu zróżnicowanie nie wystąpi – zastosowanie mieć będzie algorytm subregionalny).

Departament Polityki Regionalnej UMWM