Fundusze Europejskie bez barier

10.08.2016

Fundusze Europejskie otwierają się na osoby z  niepełnosprawnościami. Dowiedz się jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych oraz jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów.

Nowe usprawnienia

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ok. 12. proc. mieszkańców Polski. To w takim samym stopniu jak inni obywatele konsumenci i niezależni uczestnicy życia społecznego posiadający prawa i obowiązki, zdolni podejmować ważne decyzje i ponosić odpowiedzialność za sprawy, które ich dotyczą.

Osoby z niepełnosprawnością powinny na równi z innymi brać udział w projektach unijnych i same je realizować. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie, aby projekty realizowane ze środków europejskich były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełnym wymiarze korzystać z unijnej pomocy. Gwarantują to Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

Dzięki zawartemu w nich zestawowi narzędzi Fundusze Europejskie otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce dotychczas. Zastosowanie dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień przez instytucje i w projektach ma zaowocować większym niż dotychczas otwarciem Funduszy Europejskich na klienta z niepełnosprawnością i powstawaniem wyłącznie dostępnych inwestycji infrastrukturalnych. 

Do czego ma prawo osoba z niepełnosprawnością w ramach Funduszy Europejskich:

Prawo dostępu do informacji

Co to oznacza? Każdy ma prawo uzyskać pełną informację o możliwościach wsparcia w projektach unijnych. Dowiedzieć się jak zrealizować projekt lub jak z niego skorzystać. Na czym dany projekt polega, do kogo jest skierowany, gdzie i kiedy się odbywa.

WCAG 2.0.

Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria dostępności. Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Serwis powinien zawierać m.in. możliwość powiększenia wielkości czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu, łatwą do zrozumienia treść.

Dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.

Prawo do uczestnictwa

Co to oznacza? Każdy, bez względu na niepełnosprawność, ma prawo uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich.

Mechanizm racjonalnych usprawnień

To pomoc dla projektodawców i osób z niepełnosprawnościami, umożliwiająca elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnienie usprawnień „szytych na miarę”. W celu zapewnienia pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w projektach pojawia się możliwość skorzystania np. z transportu na miejsce udzielenia usługi, dostosowania architektonicznego budynków, dostosowania infrastruktury komputerowej, sfinansowania usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy. Koszty dostosowania do potrzeb uczestnika projektu/personelu z niepełnosprawnością mogą wynieść do 12 tys. zł na osobę.


Dostępność architektoniczna

Spotkania otwarte, na które nie jest wymagana rejestracja, powinny być organizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością.

usprawnienia_23.jpg

Prawo do korzystania

Co to oznacza? Każdy ma prawo korzystać z efektów Funduszy Europejskich, czyli ze wszystkiego, co zostało z udziałem środków unijnych zbudowane, zmodernizowane, kupione, stworzone, wyprodukowane, wynalezione czy zaprojektowane.

Projektodawców obowiązuje zasada projektowania uniwersalnego

Oznacza to, że produkty, środowiska, programy i usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np. z otyłości, kontuzji na stoku, ciąży, czy z okazałego wzrostu. Przykład: nowe pociągi, muzea, wybudowana droga, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie komputerowe muszą być dostępne dla wszystkich.

Korzystaj z Funduszy Europejskich bez barier

  1. Odwiedź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Małopolsce
  2. Znajdź projekt, który rozwinie Twój potencjał albo dostarczy Ci usług, których potrzebujesz.
  3. Wybieraj spośród wszystkich dostępnych projektów, niekoniecznie tych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.
  4. Kiedy będziesz dokonywał zgłoszenia, poinformuj projektodawcę o potrzebach wynikających z rodzaju i stopnia Twojej niepełnosprawności.
  5. Śmiało wyrażaj swoje potrzeby, nawet jeśli brzmią niestandardowo. Każde zgłoszenie musi być indywidualnie rozpatrzone.
Fundusze Europejskie bez barier - wersja z napisami
Fundusze Europejskie bez barier - wersja w języku migowym