II Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
22.05.2014
Propozycję podziału alokacji subregionalnej, zakres wsparcia dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) w projekcie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-202 i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi – przedstawili marszałek Marek Sowa i członek zarządu Jacek Krupa podczas II posiedzenia Forum Subregionalnego w Myślenicach 22 maja 2014 r.
II Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

II Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Marek Sowa podkreślił, że zgodnie z pierwotnym założeniem, na rozwój subregionów przeznaczono około jednej czwartej alokacji regionalnego programu operacyjnego (RPO). Zaznaczył, że w najbliższych miesiącach będą toczyć się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu regionalnego programu operacyjnego oraz prace nad pakietem dokumentów koniecznych do rozpoczęcia wdrażania RPO. Równocześnie wznowione zostały prace nad Subregionalnym Programem Rozwoju (SPR), których celem będzie przede wszystkim wybór projektów przewidzianych do realizacji w ramach SPR. Marszałek zaznaczył, że algorytm podziału środków między subregiony zyskał akceptację podczas wcześniejszych posiedzeń forów: subregionu tarnowskiego, subregionu sądeckiego, Małopolski Zachodniej i subregionu podhalańskiego. Spotkanie w Myślenicach zakończyło II turę posiedzeń forów subregionalnych w kwietniu i maju br. 

Jacek Krupa przedstawił członkom forum KOM zakres wsparcia dla subregionów w projekcie RPO. W ramach SPR realizowane mają być m.in. przedsięwzięcia z zakresu: infrastruktury rozwoju gospodarczego, poprawy efektywności energetycznej, wspierania gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu miejskiego, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju, udostępniania i promocji dziedzictwa naturalnego, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dróg o znaczeniu subregionalnym, usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, kształcenia zawodowego, infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

Jak zaznaczył marszałek Sowa, w związku z wdrażaniem zintegrowanej inwestycji terytorialnej (ZIT) na terenie Krakowa i jego obszaru metropolitalnego (Metropolii Krakowskiej) konieczna była zmiana delimitacja KOM i zmiana składu forum subregionalnego. Z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego został wyłączony obszar, na którym będzie realizowana tylko zintegrowana inwestycja terytorialna. Alokacje dla ZIT i KOM będą rozłączne.

W trakcie dyskusji członkowie forum pytali m.in. o zasady ponownego naboru projektów do BPR, demarkację interwencji na poziomie krajowym i regionalnym, finansowanie tras rowerowych z poziomu regionalnego oraz subregionalnego, zasady przynależności do ZIT.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM