II Forum Małopolski Zachodniej

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
12.05.2014
O zakresie wsparcia dla subregionu Małopolska Zachodnia oraz propozycji podziału środków finansowych mówił 12 maja 2014 r. w Targanicach marszałek Marek Sowa podczas II posiedzenia Forum Małopolski Zachodniej.
II Forum Małopolski Zachodniej

II Forum Małopolski Zachodniej

Marszałek zaznaczył, że w najbliższych miesiącach będą trwały prace nad Subregionalnym Programem Rozwoju (SPR), jak również równolegle będą toczyć się negocjacje z Komisją 

Europejską w sprawie ostatecznego kształtu programu operacyjnego, które mogą mieć wpływ na rozwiązania przyjęte w SPR. W latach 2014-2020 samorząd województwa będzie miał do rozdysponowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego prawie miliard euro więcej środków niż w perspektywie 2007-2013, co stwarza duże możliwości inwestycyjne.

"Dla Małopolski Zachodniej szczególne perspektywy otwierają się w przypadku tworzenia i rozbudowy Stref Aktywności Gospodarczej w ramach 3 osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska. Jestem pewien, że te środki zostaną wykorzystane w subregionie bardzo efektywnie, biorąc pod uwagę doświadczenia z lat 2007-2013" – podkreślał Marek Sowa.

Do Małopolski Zachodniej ma trafić ponad 108 mln euro, czyli 195 euro w przeliczeniu na mieszkańca. Wszystkie subregiony będą miały do podziału dodatkowo 50 mln euro na modernizację dróg oraz 30 mln euro na infrastrukturę ochrony zdrowia. Samorząd województwa proponuje stworzenie swoistej „giełdy” alokacjami subregionalnymi, stwarzającej możliwość wymiany przyznanych środków finansowych w obrębie poszczególnych obszarów tematycznych.

Prof. Bolesław Domański, ekspert strategiczny w pracach nad Subregionalnym Programem Rozwoju Małopolski Zachodniej, zaznaczył, że istotne jest, aby efekty projektów realizowanych w ramach SPR były trwałe i długofalowe, odczuwalne społecznie, pozytywnie oddziaływały na środowisko a także przyczyniały się do poprawy ładu przestrzennego.

Podczas dyskusji marszałek Marek Sowa zwrócił uwagę, że wsparcie dla przedsiębiorczości będzie realizowane tylko z poziomu regionalnego. Nie będzie możliwości wsparcia dla infrastruktury sportowej.

Forum było trzecim spotkaniem w ramach II edycji forów subregionalnych.

Protokół 

Prezentacje:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej
  2. Algorytm podziału alokacji subregionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  3. Uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM